Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik
Szukaj:
Witamy Cię Gościu na Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik. Zarejestruj się lub zaloguj, aby otrzymać pełen dostęp do strony.
...Nawigacja...
Historia wsi Rogoźnik
Władze Sołectwa - kontakt
Ogłoszenia Sołtysa
Galeria Zdjęć
Galeria filmów
Atrakcje Rogoźnika
Okolice Rogoźnika
Legenda o Rogoźniku
PKP Rogoźnik Podhalański
Dokumenty
Biblioteka
Szkoła Podstawowa w Rogoźniku
Parafia Rogoźnik
OSP Rogoźnik
"Skałka Rogoźnicka"
Księga gości
Strony warte odwiedzenia
Fotograficzne archiwum miejscowości Rogoźnik
...Kontakt...
kantakt
...Klub Św.Andrzeja Boboli w Chicago...

Aktualności
...Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik...

 • Informacje
 • Zarząd
 • DOŁĄCZ DO NAS !
  Dane KRS STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ROGOŹNIK
 • 1./ Zrealizowany projekt pn. " Zorganizowanie warsztatów, szkoleń i opracowanie materiałów dla produktów spożywczych w wersji light.
  ...Urzad Gminy Nowy Targ...
  ...Szkoła Podstawowa im. ks.Prof.Józefa Tischnera w Rogoźniku...
  ...GOPS ...
  ...BUDOWA KAPLICY MODLITEWNEJ ...
  Biela
  Zdjęcia z budowy kaplicy
  ...Pomnik Niepodległości...
  ...Cmentarz w Rogoźniku...

  Administrator
  Opłaty cmentarne
  ...To już zrobiliśmy .......

  To już zrobiliśmy ....
  ...Wywóz śmieci 2020 r....
  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Rogoźnika w 2020 r.

  Jak segregować śmieci w 2020 roku.
  ...stat4u...
  stat4u
  ...Protokół Zebrania Wiejskiego....
  PROTOKÓŁ

  z Zebrania Wiejskiego
  mieszkańców wsi Rogoźnik
  które odbyło się w dniu 08.02.2009 r. o godz. 14.00
  w Szkole Podstawowej
  W zebraniu uczestniczyło 41 mieszkańców Rogoźnika.
  / w.g załączonej listy obecności/.

  Na wstępie zebrania Sołtys powitał i podziękował mieszkańcom za przybycie. W sposób szczególny powitał : Z-ce Wójta Gminy Nowy Targ P. Stanisława Szelige , Dyrektor Szkoły Podstawowej P. Hlawacz-Lisiecką , Radną Gminy Nowy Targ P. Zabawę.

  Zebranie Wiejskie zostało zorganizowane przez Sołtysa zgodnie z § 8 pkt.1 Statutu Sołectwa Rogoźnik. O zebraniu wiejskim powiadomiono wszystkich mieszkańców co najmniej 7 dni wcześniej w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez ogłoszenie w kościele oraz poprzez informację na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Rogoźnika.

  Proponowany porządek dzisiejszego zebrania przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie Zebrania,
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Stwierdzenie ważności Zebrania Wiejskiego
  4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej oraz rozliczenie finansowe za 2008 r.
  5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  6. Rozdysponowanie środków finansowych przydzielonych przez gminę Nowy Targ Sołectwu Rogoźnik w
  2009 r.
  7. Omówienie spraw sołeckich
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zakończenie zebrania.

  Porządek zebrania został przez uczestników przyjęty jednogłośnie.
  Sołtys zaproponował , aby Zebranie Wiejskie było protokołowane przez P. Janinę Zabawa. Mieszkańcy zatwierdzili tą kandydaturę jednogłośnie.

  Punkt 3 porządku obrad.

  § 9 Statutu Sołectwa Rogoźnik mówi:
  „Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni w sposób określony w § 8 pkt.4 i 5 i wzięło w nim udział co najmniej 5 % jego mieszkańców.”
  W zebraniu uczestniczy 41 mieszkańców Rogoźnika , czyli mniej niż wymagane 5% ogółu wszystkich mieszkańców. /Liczba mieszkańców Rogoźnika -908 5%- 45 mieszkańców/.
  Sołtys stwierdził , że aktualnie Zebranie Wiejskie jest nie ważne. Jednakże zgodnie z § 9 Statutu który mówi: „Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większośc , to wówczas można ogłosić następny termin Zebrania Wiejskiego , którego ważność nie jest zależna od ilości zebranych. Ogłoszenie zebrania Wiejskiego w następnym terminie może nastąpić w tym samym dniu 30 min. później.”
  Zatem zgodnie z cytowanym wcześniej § Sołtys ogłosił rozpoczęcie zebrania za 30 min. tj. o godz.14.30. , które będzie prawomocne.

  W oczekiwaniu na rozpoczęcie prawomocnego Zebrania Wiejskiego o godz.14.30 Sołtys poprosił P. Wójta Szeligę o zapoznanie mieszkańców Rogoźnika z bieżącymi tematami dotyczącymi Sołectwa Rogoźnik.

  Na początku Sołtys Kazimierz Zubek poruszył temat wysokich cen za wywóz odpadów komunalnych. P.Wójt udzielił odpowiedzi ,że w nieodległej przyszłości zostanie zorganizowane spotkanie wszystkich Sołtysów z terenu gminy Nowy Targ na które to spotkanie zostaną zaproszeni przedstawiciele wszystkich firm zajmujących się wywozem śmieci z terenu gminy. Na tym spotkaniu będą rozmowy na ten temat. P.Wójt poinformował zebranych co jest powodem tak wielkich podwyżek cen wywozu śmieci.
  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn.14.10.2008 r. dotyczącego opłat za korzystanie ze środowiska z dniem 01.01.2009 r. uległy podniesieniu o ok.35 % jednostkowe stawki opłat za umieszczanie odpadów na składowisku. Opłaty te firmy zajmujące się wywozem śmieci muszą odprowadzać na rzecz Urzędów Marszałkowskich.
  Następnie Sołtys stwierdził , że zakup worków na śmieci w porównaniu do lat poprzednich zmalał aż o 40% , dlatego temat śmieci może być w nieodległej przyszłości znowu problemem.
  P. Adam Hajnos zapytał , że skoro gmina Nowy Targ dotuje do cen za ścieki to dlaczego nie może dotować do śmieci.Pan Wójt odpowiedział ,że jeżeli gmina będzie dotować do śmieci to zabraknie środków finansowych na inne przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy.

  Następnym tematem była sprawa kanalizacji Rogoźnika. P.Wójt poinformował , że ścieki z miejscowości Rogoźnik planowano odprowadzić do oczyszczalni ścieków w Nowym Targu , jednakże władze Nowego Targu nie wyraziły na to zgody. Rozważana jest ponownie koncepcja lokalizacji oczyszczalni ścieków na granicy Zaskala i Ludzmierza , co wiąże się z uzgodnieniami trzech okolicznych gmin tj. Czarny Dunajec , Szaflary i Nowy Targ.
  P.Wójt Szeląga poinformował również o wszystkich wykonanych sieciach kanalizacyjnych na terenie całej gminy. Przedstawił plany realizacji rozbudowy sieci kanalizacji w najbliższych latach.
  P. Adam Hajnos zapytał czy są dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków , na co P. Szeliga udzielił odpowiedzi ,że takie dotacje istnieją , jednakże instytucje zajmujące się tymi sprawami powoli odchodzą od takich dotacji.

  Kolejnym tematem omówionym przez P. Wójta Szelige była budowa mostu w miejscowości Rogoźnik. Poinformował o przyczynach opóźnień w jego budowie. W czasie projektowania mostu projektant stwierdził , że na niektórych działkach potrzebnych pod budowę mostu figuruje w mapach las i żeby zaprojektować a następnie wybudować most należy działki te wylesić i przekwalifikować pod tą inwestycję. W związku z powyższym prace projektowe zostały wstrzymane i rozpoczęte zostały czynności w celu przekwalifikowania działek. Czynności te mogą jednak potrwać kilka miesięcy. W związku z powyższym budowa mostu została oddalona w czasie do momentu uregulowania tych spraw.
  Budowa mostu w Rogoźniku nie została zaniechana ale tylko odroczona w czasie.

  P. Kazimierz Kwak zadał pytanie , kiedy zostanie zamontowane oświetlenie uliczne koło drogi gminnej od P. Kazimierza Tylki do jego zabudowań?. Na to pytanie odpowiedzi udzielił Sołtys. Rada Sołecka m. Rogoźnik wnioskowała o ujęcie tej inwestycji do budżetu gminy na 2008 r. , oraz ponowiła na 2009 r.
  Poinformował , że w tym roku będzie wykonane oświetlenie uliczne na odcinku od kościoła do drogi „pod torami”. Rada Sołecka będzie wnioskowała , aby oświetlenie uliczne w tym rejonie miejscowości zostało zainstalowane w następnej kolejności.

  O godz.14.30 przystąpiono do dalszego programu Zebrania Wiejskiego , które jest już prawomocne.

  Pkt 4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej oraz rozliczenie finansowe za 2008 r.


  Sołtys Kazimierz Zubek odczytał Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za 2008 r.,zapoznał również zebranych z rozliczeniem środków finansowych Rady Sołeckiej za 2008 r. /sprawozdania w załączeniu/.

  Pkt 5. Dyskusja nad sprawozdaniami.

  Sołtys otworzył dyskusję nad przeczytanymi sprawozdaniami.
  Żadnych uwag , ewentualnych pytań dot. przeczytanego sprawozdania nie było.
  Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej , oraz rozliczenie finansowe za 2008 r. Zebranie Wiejskie przyjęło jednogłośnie.

  Pkt.6 porządku zebrania . Rozdysponowanie środkow Rady Sołeckiej w 2009 r.

  Jak co roku gmina Nowy Targ przekazuje poszczególnym Sołectwom środki finansowe na zaspokojenie bieżących potrzeb.
  Rogoźnik w 2009 r. otrzymał kwotę - 34.475, 00 zł.
  Pozostałe środki z 2008 r. 14.101, 38 zł
  .
  OGÓŁEM 48.576,38 ZŁ.

  W dniu 01 lutego 2009 r. spotkała się Rada Sołecka i wypracowała propozycję rozdysponowania tych środków w następujący sposób:

  WYDATKI

  1. odśnieżanie dróg 9.000,00 zl.

  2. Szkoła Podstawowa w Rogoźniku 3.500,00 zł.
  Proponujemy , aby szkoła wydatkowała tą kwotę
  w następujący sposób:
  - zakup sprzętu sportowego - 1000,00 zl.
  - III Gminny Konkurs Szopek - 500,00 zl.
  - inne wydatki - 2000,00 zl.

  3. OSP Rogoźnik 7.000,00 zl.
  z czego na:
  - energie i gaz w remizie OSP - 4.000,00 zl.
  - zakup mundurów i sprzętu - 3.000,00 zl.

  4. Dofinansowanie organizacji Dożynek Parafialnych
  oraz III Gminnych Zawodów Jeździeckich im. Ks.Prof.
  Józefa Tischnera 23.08.2009 r. 3.000,00 zł.
  5. Remonty przejazdów przez rzekę 1.000,00 zl.
  6. Dofinansowanie remontu chodnika przy drodze
  gminnej k. kościoła 5.000,00 zl.
  7. Wykonanie nowego zadaszenia studni na cmentarzu 2.000,00 zl.
  8. Remont dróg roliczych 15.000,00 zł.
  9. Sprzątanie dwóch przystanków przy drodze wojew. 1.200,00 zl.
  10. Rezerwa Sołtysa 1.876,38 zl.
  OGÓŁEM 48.576, 38 ZL.

  W tym temacie przeprowadzono dyskusję.
  P. Adam Ajnos – rozważyć możliwość zamontowania na terenie cmentarza ręcznej pompy wodnej.
  P. Kazimierz Kwak „Symcyk” – torowiski po byłym PKP jest bardzo zarośnięte krzakami oraz trawą. Konieczne jest doprowadzenie tych terenów do porządku.
  P. Komperda Szczepan złożył wniosek , aby zabezpieczyć również środki finansowe w kwocie 2000,00 zl. na ubezpieczenie zawodników LZS „Skałka „ Rogoźnik. Sołtys zaproponował ,aby zabrać 1000,00 zł. Z remontów dróg rolniczych oraz 1000,00 zl. z rezerwy Sołtysa. Propozycja została poddana pod głosowanie. Ogół zebranych jednogłośnie zaakceptowało powyższe zmiany.
  Innych wniosków i propozycji co do sposobu rozdysponowania środków na 2009 r. nie było.
  Po korekcie rozdysponowanie środków Rady Sołeckiej w 2009 r. przedstawia się następująco:

  WYDATKI

  1. odśnieżanie dróg 9.000,00 zl.

  2. Szkoła Podstawowa w Rogoźniku 3.500,00 zł.
  z czego na:

  - zakup sprzętu sportowego - 1000,00 zl.
  - III Gminny Konkurs Szopek - 500,00 zl.
  - inne wydatki - 2000,00 zl.

  3. OSP Rogoźnik 7.000,00 zl.
  z czego na:
  - energie i gaz w remizie OSP - 4.000,00 zl.
  - zakup mundurów i sprzętu - 3.000,00 zl.

  4. Dofinansowanie organizacji Dożynek Parafialnych
  oraz III Gminnych Zawodów Jeździeckich im. Ks.Prof.
  Józefa Tischnera 23.08.2009 r. 3.000,00 zł.
  5. Remonty przejazdów przez rzekę 1.000,00 zl.
  6. Dofinansowanie remontu chodnika przy drodze
  gminnej k. kościoła 5.000,00 zl.
  7. Wykonanie nowego zadaszenia studni na cmentarzu 2.000,00 zl.
  8. Remont dróg roliczych 14.000,00 zł.
  9. Sprzątanie dwóch przystanków przy drodze wojew. 1.200,00 zl.
  10. Dofinansowanie LZS 'Skałka" Rogoźnik 2.000,00 zł.
  11. Rezerwa Sołtysa 876,38 zl.
  OGÓŁEM 48.576, 38 ZL.  Rozdysponowanie środkow Rady Sołeckiej w 2009 r. został przegłosowany i zatwierdzony przez Zebranie Wiejskie jednogłośnie.

  Podczas kolejnego punktu porządku zebrania P.Wójt poinformował o przekazanych w 2008 r. środkach na inwestycje w m. Rogoźnik , mianowicie:
  a/ asfaltowanie odcinka drogi - 137. 000 zł.
  b/ projekt chodnika k. drogi wojewódzkiej - 29. 200 zł.
  c/ zakup gruntu pod boisko sportowe - 240. 000 zł.
  d/ malowanie sal lekcyjnych w szkole - 27. 000 zł.
  e/ malowanie dachu remizy OSP - 19. 000 zł.
  f/ utrzymanie cmentarza - 15. 000 zł.

  P. Szeliga poinformował zebranych jak wygląda sprawa budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Rogoźniku. Po bardzo długich uzgodnieniach z właścicielami sąsiadujących z planowanym chodnikiem działek , pod koniec zeszłego roku uzyskano stosowne pozwolenia na jego budowę. Urząd Gminy w Nowym Targu musi zabezpieczyć 50% wartości kosztów chodnika tj. ok.1.500.000 zł. Druga połowa zostanie pokryta przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Stosowne pisma do ZDW w Krakowie zostały już przez Urząd Gminy wysłane. Rozpoczęcie budowy chodnika prawdopodobnie w 2010 r.
  Wójt Szeląga podziękował Sołtysowi za wielkie zaangażowanie w to przedsięwzięcie.

  Sołtys poprosił P. Wójta o udzielenie Informacji dotyczącej budowy w naszej miejscowości boiska sportowego. P. Szeliga udzielił stosownej odpowiedzi a mianowicie:
  Na wiosnę tego roku , jak zginie śnieg zostanie przeprowadzone rozeznanie w terenie , zostanie sporządzony kosztorys kosztów budowy tego boiska , a następnie rozpoczęcie jego budowa.
  Na pytanie z sali jakie środki finansowe Urząd Gminy w Nowym Targu jest w stanie przekazać w tym roku na budowę boiska sportowego , wójt stwierdził , że Urząd Gminy może przekazać w bieżącym roku na ten cel 300.000 zł. Wszyscy przyjęli ta wiadomość z wielką radością.

  Sołtys Zubek zapytał P. Wójta Szeligę jakie są szanse wybudowania koło szkoły sali gimnastycznej?
  Uzyskał informację , że w przyszłym roku należy złożyć stosowny wniosek do budżetu. Następnie temat ten będzie rozpatrywany.

  Sołtys zapoznał wszystkich z aktualnymi sprawami sołeckimi. Poinformował m.in., że na wiosnę organizowana będzie kolejna zbiórka śmieci wielkogabarytowych. Termin zbiórki będzie podany do wiadomości mieszkańców.

  Sołtys ogłosił również , że kto jest zainteresowany sprzątaniem przystanków niech się zgłosi w najbliższym tygodniu.

  Nasza miejscowość od dłuższego czasu posiada stronę internetową. Są tam podane wszystkie ważniejsze sprawy i informacje dotyczące wsi. Adres tej strony: www.rogoznik.bnx.pl .Sołtys zachęcał do jej odwiedzania.

  Na zakończenie zebrania Sołtys podziękował wszystkim za przybycie i za cierpliwość na zebraniu. W sposób szczególny jeszcze raz podziękował P. Wójtowi Szelidze za współpracę i zrozumienie rogoźnickich spraw.


  Na tym zebranie zakończono o godz. 15.45.  Przewodniczący zebrania Kazimierz Zubek
  Protokółowała Janina Zabawa


  Dodane przez admin dnia luty 12 2009 18:23:49 0 Komentarzy - 1540 Czytań - Drukuj
  ...Komentarze...
  Brak komentarzy.
  ...Dodaj komentarz...
  Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  ...Oceny...
  Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

  Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

  Brak ocen.
  ...Logowanie...
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
  Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  ...Radio Alex...
  Kliknij i słuchaj
  ...Centrum mięsne P.P.H.U "Biela" Stanisław Biela...
  ..."SPLIT-2" s.c A.Kwak , P.Oskwarek Rogoźnik...
  Split
  ...Producent odzieży skórzanej i kożuchów -BUKOWSCY...
  Split
  ...Bryjax...
  Bryjax
  ...Ostatnio online...
  admin 5 days
  mitch70 weeks
  kazimierz ku...155 weeks
  Melvinea208 weeks
  NathanSop222 weeks
  kazimierz panek227 weeks
  mlnaedos230 weeks
  AKwzor47245 weeks
  Tadek Tylka291 weeks
  ef308 weeks
  ...Online...
  Gości Online: 2
  Brak Użytkowników Online

  Zarejestrowanch Uzytkowników: 229
  Nieaktywowany Użytkownik: 878
  Najnowszy Użytkownik: aapedhak
  ...Gmina Nowy Targ...
  ...turystyka gminy Nowy Targ...
  Jawor
  ...ZIP Małopolski Fundusz Zdrowia...
  Biela
  ...e-mpzp...
  Tu podaj tekst alternatywny
  ...OBYWATEL.GOV.PL...
  Biela
  ...Dokumenty zastrzeżone...
  Biela
  ...Mapa turystyczna...
  Biela
  ...Sprawdź jakość powietrza...
  Biela
  ...Ścieżka rowerowa ...
  Biela


  Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie