Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik
Szukaj:
Witamy Cię Gościu na Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik. Zarejestruj się lub zaloguj, aby otrzymać pełen dostęp do strony.
...Nawigacja...
Historia wsi Rogoźnik
Władze Sołectwa - kontakt
Ogłoszenia Sołtysa
Galeria Zdjęć
Galeria filmów
Atrakcje Rogoźnika
Okolice Rogoźnika
Legenda o Rogoźniku
PKP Rogoźnik Podhalański
Dokumenty
Biblioteka
Szkoła Podstawowa w Rogoźniku
Parafia Rogoźnik
OSP Rogoźnik
"Skałka Rogoźnicka"
Księga gości
Strony warte odwiedzenia
Fotograficzne archiwum miejscowości Rogoźnik
...Kontakt...
kantakt
...Klub Św.Andrzeja Boboli w Chicago...

Aktualności
...Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik...

 • Informacje
 • Zarząd
 • DOŁĄCZ DO NAS !
  Dane KRS STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ROGOŹNIK
 • 1./ Zrealizowany projekt pn. " Zorganizowanie warsztatów, szkoleń i opracowanie materiałów dla produktów spożywczych w wersji light.
  ...Urzad Gminy Nowy Targ...
  ...Szkoła Podstawowa im. ks.Prof.Józefa Tischnera w Rogoźniku...
  ...GOPS ...
  ...BUDOWA KAPLICY MODLITEWNEJ ...
  Biela
  Zdjęcia z budowy kaplicy
  ...Pomnik Niepodległości...
  ...Cmentarz w Rogoźniku...

  Administrator
  Opłaty cmentarne
  ...To już zrobiliśmy .......

  To już zrobiliśmy ....
  ...Wywóz śmieci 2020 r....
  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Rogoźnika w 2020 r.

  Jak segregować śmieci w 2020 roku.
  ...stat4u...
  stat4u
  ...Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik oraz rozliczenie finansowe za okres 04.03.2007-31.12.2007...
  Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik oraz rozliczenie finansowe za okres 04.03.2007-31.12.2007


  Kadencja sołtysa oraz Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik rozpoczęła się dnia 04.03.2007 r. Na pierwszym Zebraniu Wiejskim które odbyło się w dniu 04.03.2007 r. zostały podjęte następujące uchwały:
  1.Wykonać remont drogi „koło Sklepnika”. W dniu 20 kwiecień 2007 r powyższa droga została wyremontowana . Żwir na ten cel został zakupiony w żwirowni ‘BRYJAX” w Długopolu.
  2. Zebranie Wiejskie przegłosowało jednogłośnie potrzebę budowy w naszej miejscowości boiska sportowego.

  Realizując uchwałę Zebrania Wiejskiego zaczęto intensywnie poszukiwań niezbędnych terenów. W to przedsięwzięcie zaangażowało się wiele osób , poświęcając mnóstwo swojego wolnego czasu. Został znaleziony taki teren w okolicy kościoła , jednakże kiedy finalizowaliśmy z właścicielami możliwości kupna , brak zgody jednego mieszkańca zniweczyło ten projekt. Poszukiwań jednak nie zaprzestano , efektem czego znaleziono nowy teren. Po wielu rozmowach, tłumaczeniach , prośbach- właściciele wyrazili wolę sprzedaży swoich działek pod planowane boisko sportowo- rekreacyjne.
  Boisko sportowe planowane jest na działkach ewidencyjnych nr.:
  1./ 346/1 /część działki/ Właściciel – Stanisław Tylka
  2./ 346/3 Właściciel – Kazimierz Jarończyk zam. Podczerwone
  3./ 345/2 Właścicielem działki jest P. Danuta Kwak zam. Rogoźnik /obecnie USA/ która przekaże nieodpłatnie powyższą dz. ew. P. Janowi Tylka zam. Rogoźnik . W zamian za to P. Jan Tylka przekaże nieodpłatnie P. Danucie Kwak zam. Rogoźnik dz.ewid. nr. 372/1. Pan Jan Tylka wyraża wolę sprzedaży dz.ew. 345/2
  4./ 372/2 Właściciel –Monika i Jan Tylka zam. Rogoźnik
  5./ 391/2 Właściciel –Maria i Marek Bukowski zam. Rogoźnik.

  Z powyższymi mieszkańcami zostały podpisane wstępne porozumienia , w których deklarują wolę sprzedaży w.w działek. Dalsze czynności w sprawie ewentualnego zakupu gruntów jest już w gestii Urzędu Gminy Nowy Targ.
  Dnia 20 września 2007 w Urzędzie Gminy Nowy Targ odbyło się spotkanie z właścicielami tych działek na którym uzgodniono wstępnie możliwości kupna . Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2008 r. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować Panu Wójtowi Gminy Nowy Targ za przychylnośc i pełne poparcie w tej sprawie. Jestem przekonany , że grunty pod boisko sportowe zostaną zakupione przez Urząd Gminy w Nowym Targu w najbliższej przyszłości o co jeszcze raz gorąco proszę.

  3.Na Zebraniu Wiejskim poruszono również temat rozgraniczenia drogi gminnej na granicy Rogoźnika i Starego Bystrego. Powodem takiego rozgraniczenia było zaoranie drogi przez jednego z sąsiadów tej drogi.
  W tej sprawie dnia 18 czerwca 2007 r. zwróciłem się pisemnie do P.Wójta o przeprowadzenie takich czynności. Rozgraniczenie na zlecenie Urzędu Gminy w Nowym Targu dokonano w dniu 09 lipca 2007 r.

  4.Tematem Zebrania Wiejskiego którą poruszyła P. Hajnos Maria był rów odwadniający drogę wojewódzką . Przy większych opadach rów tej wylewa na podwórka i okoliczne domostwa.
  W tej sprawie w dniu 07 maja 2007 r. skierowałem do P.Wójta gminy pismo w którym to piśmie przedstawiłem problem. W tym to piśmie poinformowałem również władze gminy , że Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu modernizuje w miejscowości Stare Bystre drogę tzw.”Wierchową”. Obok tej drogi wykonano rów odwadniający . Rowem tym długości około 2,5 km. woda zostaje odprowadzona do głębokiego rowu biegnącego wzdłuż byłego torowiska PKP a następnie poprzez przepust kolejowy do rowu z którym obecnie jest tyle kłopotów.Urząd Gminy w Nowym Targu wystosował w tej sprawie pismo do Zarządy Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Na to pismo w dniu 20 czerwca 2007 otrzymaliśmy odpowiedz następującej treści „ utrzymanie odwodnienia drogi wojewódzkiej jest naszym zadaniem i realizowane jest przez nasz obwód drogowy w Lasku. Obecnie rowy odwadniające i przepusty są drożne. Administrując drogę wojewódzką nie mamy środków ani kompetencji do finansowania robót poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej”.
  W tej sprawie w dniu 15 czerwiec 2007 r. osobiście skierowałem pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w którym to piśmie przedstawiłem problem. W tym to piśmie pisałem m.in., że Sołectwo Rogoźnik planuje udrożnić rów biegnący od przepustu kolejowego aż do drogi gminnej ( aktualnie jest bardzo zaniedbany) oraz w miarę posiadanych środków finansowych częściowo ułożyć betonowe korytka koło zabudowań ( na odcinku ok.300 m.). Mam nadzieje że w tym zadaniu pomoże nam Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Odpowiedz otrzymałem o podobnej treści. Z przykrościa to muszę stwierdzić , ale na żadną pomoc od nich nie możemy liczyć. Problem ten musimy załatwić sami przy pomocy władz gminy , o którą to po raz kolejny proszę.

  5.Tematem Zebrania Wiejskiego była również sprawa uciążliwości Zakładu Garbiarskiego na betoniarni. Od początku mojej kadencji próbuję rozwiązać ten problem. Informowałem o tym problemie władze gminy , skierowałem do Starostwa nowotarskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska stosowne pisma. W tym temacie Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Nowym Sączu Pani Gondek przysłała odpowiedz w którym czytamy m.in. „W związku z nadesłanym pismem z dnia 12.10.2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie - Delegatura w Nowym Sączu informuje, że przeprowadził w dniach: 30.10 i 08.11.2007 roku kontrolę w firmie „ANTARES" Sp. z o.o. w Rogoźniku należącą do Pana Andrzeja Kubicza. W trakcie kontroli zwrócono szczególną uwagę na problem zawarty w nadesłanym wniosku, a dotyczący emisji zanieczyszczeń do powietrza występujących podczas pracy zakładu. Zakład został oddany do użytkowania w 2005 roku, gdyż uregulował m.in. stan formalno prawny w zakresie emisji do powietrza i gospodarki odpadami (decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu, znak: PINB-7353/G.NT-18/06 z dnia 18.07.2006 roku). Przeprowadzona obecnie kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Źródłami zanieczyszczeń do powietrza są procesy energetycznego spalania paliw w kotłach oraz procesy technologiczne. Właściciel posiada wymagane pozwolenie wydane przez Starostę Nowotarskiego na wprowadzania zanieczyszczeń z procesów technologicznych. W związku z tym, że zakład nie posiada punktów do kontrolnych pomiarów emisji, nie jest możliwe wykonanie pomiarów wielkości emitowanych zanieczyszczeń do powietrza przez nasze służby.
  Tut. Inspektorat wystąpił do Starosty Nowotarskiego pismem znak: NI.4042-295/07/tł z dnia 12.11.2007 roku o zobowiązanie właściciela do wykonania powyższego obowiązku. Dopiero po wykonaniu punktów do kontrolnych pomiarów emisji zostaną przeprowadzone kontrolne pomiary emisji do powietrza ze źródeł technologicznych i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie - Delegatura w Nowym Sączu będzie mógł podjąć czynności stosowne do wyników pomiarów.”

  Rada Sołecka miejscowości Rogoźnik spotkała się w tym okresie 5 razy.

  1./Na Zebraniu Rady Sołeckiej w dniu 27 luty 2007 r. przygotowała projekt rozdysponowania środków finansowych sołectwa Rogoźnik na 2007 r.
  2./Na zebraniu w dniu 15 kwiecień 2007 Rada Sołecka pozytywnie zaopiniowała pismo P. Stanisława Bieli dot. możliwości położenia kostki brukowej na dz.ewid.3001/12 własności gminy Nowy Targ /koło marketu/, omawiano temat remontu drogi” k/ Sklepnika” . Na zebraniu tym podjęto dwie uchwały. Jedna dotyczyła ustawienia znaków drogowych ograniczających wjazd pojazdów o ciężarze pow.5 ton. na drogę gminną biegnącą wzdłuż byłego torowiska kolejowego. Ograniczenie to nie dotyczy mieszkańców wsi Rogoźnik.
  W sprawie znaków skierowałem stosowne pismo do P.Wójta .W dniu 23.05.2007 zostały zamontowane cztery znaki drogowe o ww. treści. Druga uchwała dotyczyła wykonania oświetlenia ulicznego „koło wapiennika”oraz koło Domu Parafialnego w stronę drogi wojewódzkiej . W tej sprawie skierowałem dnia 26 kwiecień 2007 r. pismo do P.Wójta . W dn. 20 listopad 2007 r. zostały zamontowane na istniejących już słupach 4 lampy przy drodze „koło wapiennika”. Jeśli chodzi o dalsze montowanie lamp oświetleniowych to wymaga to wykonanie projektów oraz budowy słupów. Jestem przekonany ,że w najbliższych latach oświetlenie w najpotrzebniejszych miejscach wsi zostanie przez gminę NowyTarg wykonane.
  3./Na zebraniu Rady Sołeckiej w dn.05 sierpień 2007 r. rozpatrzono pismo mieszkańców dot. częściowego remontu drogi gminnej /koło Chowańców/. Rada Sołecka postanowiła zakupić na remont tej drogi 20 ton drobnego żwiru. Droga ta została wywieziona w dn.07 sierpień 2007 r.
  Podczas tego zabrania omawiano również sprawę boiska sportowego, oraz bieżące sprawy.
  4./Na zebraniu Rady Sołeckiej w dn.26wrzesień 2007 r. zostały omawiane sprawy:
  -boiska sportowego,
  -wszyscy członkowie Rady Sołeckiej zapoznali się z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Targ dla miejscowości Rogoźnik. Powyższy projekt Rada Sołecka przyjęła jednogłośnie.
  Rada Sołecka postanowiła wystąpić pisemnie do Wójta Gminy Nowy Targ z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew z terenu cmentarza komunalnego w Rogoźniku. Wniosek dotyczył wycięcia 15 sztuk drzew . Przyczyną wycięcia w.w drzew jest duże prawdopodobieństwo uszkodzenia grobowców , nagrobków przez powalane przez wiatr w.w drzewa. Taka sytuacja miała miejsce podczas pamiętnej wichury w sierpniu 2007 r. gdzie trzy nagrobki zostały uszkodzone.
  Sporządzono stosowne pismo które zebrani członkowie Rady podpisali a następnie wysłali do Urzędu Gminy Nowy Targ. Stosowną decyzję o zezwoleniu na wycięcie 12 drzew na cmentarzu otrzymaliśmy od Starosty nowotarskiego w dniu 23 listopad 2007 r. Wycinka taka zostanie przeprowadzona na wiosnę. Na miejsce wyciętych drzew Rada Sołecka planuje w bieżącym roku posadzić ozdobne drzewa iglaste .
  5/.Jedynym tematem zebrania Rady Sołeckiej w dniu 14.10.2007 r. było wypracowanie wniosków wsi Rogoźnik do projektu budżetu gminy Nowy Targ na 2008 r.

  Rada Sołecka miejscowości Rogoźnik zwróciła się pisemnie do Urzędu Gminy w Nowym Targu o ujęcie w budżecie Gminy Nowy Targ na 2008 r. następujących inwestycji:
  1. Wykup gruntów pod boisko sportowe. /oddzielne pismo w tej sprawie skierowano do P.Wójta Gminy Nowy Targ dn.26.09.07 r./
  2. Budowa mostu na rzece Rogoźnik „na Sklepikowym”. Temat wstępnie rozpoczęty w 2007 r./
  3. Położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej przez wieś /ok.650 mb./- dokończenie asfaltowania tej drogi.
  4. Wykonanie oświetlenia ulicznego:
  a/ od kościoła do drogi wojewódzkiej /odcinek ok.200 m.- brak słupów.
  b. koło Wapiennika na drodze gminnej – brak słupów./w 2007 roku wykonano oświetlenie na istniejących już słupach./
  c. na drodze gminnej popod tory / od P. Kwaka „Symcyka” do P.Tylki Kazimierza/.
  5. Położenie korytek na rowie melioracyjnym /dł.ok.300 m./ Powyższy rów jest przedłużeniem głębokiego rowu koło drogi wojewódzkiej , który przy większych opadach podta- pia okoliczne domostwa.

  Rada Sołecka zwróciła się również z prośbą o wpisanie II Konkursu Jeździeckiego im. Ks. Prof. Józefa Tischnera do kalendarza imprez gminnych i zabezpieczenie na ten cel środków finansowych.

  W 2007 roku Urząd Gminy Nowy Targ z własnych funduszy dokonał asfaltowania części drogi gminnej przez wieś. Położono 3140 m.kw.asfaltu , koszt asfaltowania - 168.574,00 zł. W tym roku planowane jest dokończenie asfaltowania drogi przez wieś.
  Urząd Gminy Nowy Targ w 2007 r.zakupił z własnych środków motopompę dla OSP Rogoźnik oraz pokrył remont samochodu strażackiego
  W 2007 r. kontynuowano prace dotyczące projektu i uzgodnień w budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Rogoźnik na odcinku od Betoniarni do granicy ze Sterem Bystrem.
  .
  Rada Sołecka współorganizowała w dniu 26 sierpnia 2007 r. dożynki parafialne.W tym tu miejscu pragnę podziękować starostom dożynek , młodzieży niosącej wieniec, Panu Janowi Bobkowi oraz osobom które wykonały rogoźnicki wieniec dożynkowy, w szczególności Pani Wandzie Komperda. Delegacja Rogoźnika z wieńcem dożynkowym uczestniczyła również dnia 02.10.2007 w powiatowych dożynkach w Ludzmierzu.

  Jeśli chodzi o budowę mostu na rzece Rogoźnik to w tym roku zostały zabezpieczone w budżecie gminy środki finansowe na wykonanie projektumostu w kwocie 60.000 zł. Mamy nadzieje , że taki projekt powstanie w tym roku , a następnie w nieodległym czasie most zostanie wykonany.  ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY SOŁECKIEJ MIEJSCOWOŚCI ROGOŹNIK W 2007 ROKU

  Rada Sołecka miejscowości Rogoźnik otrzymało z Urzędu Gminy w Nowym Targu do swojej dyspozycji kwotę - 32.330,17 zł.
  Powyższą kwotę rozdysponowano zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego z dn.04.03.2007 r. w następujący sposób:


  1.DOFINANSOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROGOŹNIKU
  a/ dofinansowanie przejazdu uczniów wyciągiem narciarskim Czorsztyn-ski /14.03.2007/ – -270,00 zł.
  b/ zakup ziemi kwiatowej /20.04.2007/ - -300,00 zl.
  c/ zakup 110 szt.płyt chodnikowych oraz 30 szt. obrzeży 25.04.20 -1127,28 zł.
  d/ przewóz osób / 15 / na zawody sportowe Rogoźnik - Kraków- Rogoźnik /26.04.2007/ - -350,00 zł.
  e/ przejazdy uczniów wyciągiem narciarskim /20.02.2007/ -1050,00
  zł. OGÓŁEM -3097,28 zł.

  2.DOFINANSOWANIE LZS „SKAŁKA” ROGOŹNIK

  a/ zakup sprzętu sportowego tj. strojów sportowych , piłek itp. - 1920,19 zł.
  ( Dodatkowo Urząd Gminy w Nowym Targu wydatkował na LZS Skałka kwotę 3000,00 zł.)
  OGÓŁEM - 1920,19 zł.

  3.OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ROGOŹNIK

  a/ remont pomieszczenia /szpachlowanie , malowanie / , zakup i zamontowanie parapetów zewnętrznych w remizie , remont schodów wejściowych do remizy. /04.08.2007/ -4387,33 zl.
  b/ energia elektryczna - 1261,52 zł.
  c/ gaz /ogrzewanie/ - 3186,38 zł.
  OGÓŁEM -8835,14 zł.

  ROZLICZENIE ZUŻYCIA PRADU I GAZU W REMIZIE OSP ROGOZNIK ZA 2007 R.


  Energia elektryczna
  Za okres/ kwota

  12/2006-01/2007 -241,97zł.
  02-03/2007 -229,96zł.
  04-05/2007 -211,52zł.
  06/2007 -23,94zł.
  07/2007 -165,22zł.
  08-09/2007 -180,52zł.
  10-11/2007 -208,39zł.
  OGÓŁEM -1261,52zł.

  Gaz


  Za okres/ Kwota

  10/2006 -12/2006 733,20
  01-02/2007 916,89
  03/2007 -372,61
  04/2007-197,55
  05-06/2007 -61,39
  07-09/2007 -53,76
  17.09-26.11.2007 -513,09
  26.11-17.12.2007 -337,89
  OGÓŁEM -3186,38

  4.REMONTY DRÓG

  a./ czyszczenie przejazdów na rzece / rachunek z jesieni 2006 r./ -799,10 zł.
  b./ remont drogi „k/ Sklepnika „ /26.04.2007/ -5009,81 zl.
  c./ zakup 4 znaków drogowych ograniczających tonaż /zamontowane na drodze gminnej popod tory. /11.05.2007/ - 1120,01 zł.
  d./ czyszczenie przejazdów przez rzekę -585,00 zł.
  e./ remont drogi k/ Chowańców /zakup żwiru / 07.08.2007/ -1288,32 zł.
  f./ remont 4 przejazdów przez rzekę po wielkiej wodzie w dn.7.9.07 -550,00 zł.
  OGÓŁEM - 9352,24 zł.

  . 5.ODŚNIEŻANIE DRÓG

  a/ odśnieżanie dróg / od 01stycznia do lutego 2007/ - 6960,00 zł.
  OGÓŁEM - 6960,00 zł.

  6.REZERWA SOŁTYS

  a/ zakup pieczątki - 24,15 zł.
  b/ zakup szpadli ,łopaty oraz siekiery dla pracow. interw. wykonującego prace porządkowe we wsi. -89,98 zl.
  c/ zakup zaprawy cementowej do zamontowania znaków drogowych, zakup rury ocynkowej 14 mb. do znaków drogowych. -348,97 zl.
  OGÓŁEM -463,10 zł.

  Środki Rady Sołeckiej na 2007 r. – 32330,17
  Ogółem wydatkowano kwotę 30.628,04
  Pozostało do wykorzystania w przyszłym roku : 1702,13 zł.

  Sporządził:

  Kazimierz Zubek – Sołtys wsi Rogoźnik
  Rogoźnik dnia 08.02.2008 r.


  Dodane przez admin dnia grudzień 05 2008 19:21:50 0 Komentarzy - 1636 Czytań - Drukuj
  ...Komentarze...
  Brak komentarzy.
  ...Dodaj komentarz...
  Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  ...Oceny...
  Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

  Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

  Brak ocen.
  ...Logowanie...
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
  Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  ...Radio Alex...
  Kliknij i słuchaj
  ...Centrum mięsne P.P.H.U "Biela" Stanisław Biela...
  ..."SPLIT-2" s.c A.Kwak , P.Oskwarek Rogoźnik...
  Split
  ...Producent odzieży skórzanej i kożuchów -BUKOWSCY...
  Split
  ...Bryjax...
  Bryjax
  ...Ostatnio online...
  admin 5 days
  mitch70 weeks
  kazimierz ku...155 weeks
  Melvinea208 weeks
  NathanSop222 weeks
  kazimierz panek227 weeks
  mlnaedos230 weeks
  AKwzor47245 weeks
  Tadek Tylka291 weeks
  ef308 weeks
  ...Online...
  Gości Online: 2
  Brak Użytkowników Online

  Zarejestrowanch Uzytkowników: 229
  Nieaktywowany Użytkownik: 878
  Najnowszy Użytkownik: aapedhak
  ...Gmina Nowy Targ...
  ...turystyka gminy Nowy Targ...
  Jawor
  ...ZIP Małopolski Fundusz Zdrowia...
  Biela
  ...e-mpzp...
  Tu podaj tekst alternatywny
  ...OBYWATEL.GOV.PL...
  Biela
  ...Dokumenty zastrzeżone...
  Biela
  ...Mapa turystyczna...
  Biela
  ...Sprawdź jakość powietrza...
  Biela
  ...Ścieżka rowerowa ...
  Biela


  Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie