Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik
Szukaj:
Witamy Cię Gościu na Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik. Zarejestruj się lub zaloguj, aby otrzymać pełen dostęp do strony.
...Nawigacja...
Historia wsi Rogoźnik
Władze Sołectwa - kontakt
Ogłoszenia Sołtysa
Galeria Zdjęć
Galeria filmów
Atrakcje Rogoźnika
Okolice Rogoźnika
Legenda o Rogoźniku
PKP Rogoźnik Podhalański
Dokumenty
Biblioteka
Szkoła Podstawowa w Rogoźniku
Parafia Rogoźnik
OSP Rogoźnik
"Skałka Rogoźnicka"
Księga gości
Strony warte odwiedzenia
Fotograficzne archiwum miejscowości Rogoźnik
...Kontakt...
kantakt
...Klub Św.Andrzeja Boboli w Chicago...

Aktualności
...Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik...

 • Informacje
 • Zarząd
 • DOŁĄCZ DO NAS !
  Dane KRS STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ROGOŹNIK
 • 1./ Zrealizowany projekt pn. " Zorganizowanie warsztatów, szkoleń i opracowanie materiałów dla produktów spożywczych w wersji light.
  ...Urzad Gminy Nowy Targ...
  ...Szkoła Podstawowa im. ks.Prof.Józefa Tischnera w Rogoźniku...
  ...GOPS ...
  ...BUDOWA KAPLICY MODLITEWNEJ ...
  Biela
  Zdjęcia z budowy kaplicy
  ...Pomnik Niepodległości...
  ...Cmentarz w Rogoźniku...

  Administrator
  Opłaty cmentarne
  ...To już zrobiliśmy .......

  To już zrobiliśmy ....
  ...Wywóz śmieci 2020 r....
  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Rogoźnika w 2020 r.

  Jak segregować śmieci w 2020 roku.
  ...stat4u...
  stat4u
  ...statut sołectwa Rogoźnik...
  Załącznik Nr 18 do uchwały Rady Gminy Nowy
  Targ Nr XXXI/228/05 z dnia 5 grudnia 2005 r.


  STATUT SOŁECTWA ROGOŹNIK

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1
  Ilekroć w statucie sołectwa jest mowa o :
  - Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Nowy Targ
  - Wójcie Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Nowy Targ
  - Zebraniu – należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie.

  § 2
  1. Sołectwo Rogoźnik jest jednostką pomocniczą Gminy i stanowi wspólnotę samorządową osób zamieszkujących jego obszar .
  2. Sołectwo obejmie obszar o powierzchni 771,02 ha.
  3. Granice i położenie sołectwa określa mapa , będąca załącznikiem do niniejszego statutu.

  § 3
  1. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
  1) Ustawy o samorządzie gminnym,
  2) Statutu Gminy Nowy Targ,
  3) niniejszego Statutu.
  2. Zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia Sołectwa określa Statut Gminy.

  II. ORGANY SOŁECTWA

  § 4
  1. Organami Sołectwa są:
  1) Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy
  2) Sołtys – organ wykonawczy.
  3) Rada Sołecka- organ opiniodawczy i doradczy.
  2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
  3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
  4. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej muszą się odbyć nie później niż 6 miesiące od wyboru nowej Rady Gminy.  III. ZADANIA I KOMPETENCJE SOŁECTWA

  § 5
  Do zadań Sołectwa należy zaspokojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkańców oraz współdziałanie z organami Gminy przy realizacji zadań na terenie Sołectwa.
  § 6
  Zadania określone w § 5 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
  1) inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a także wspieranie przedsięwzięć mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
  2) reprezentowanie interesów zbiorowych i indywidualnych mieszkańców Sołectwa przed organami Gminy,
  3) występowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości wspólnoty sołeckiej,
  4) podejmowanie uchwał w sprawie Sołectwa w ramach przyznawanych kompetencji,
  5) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa.


  IV. ZEBRANIE WIEJSKIE

  § 7
  Zebranie Wiejskie tworzą wszyscy stali mieszkańcy Sołectwa, uprawnieni do udziału w głosowaniu do Rady Gminy, na obszarze której jest Sołectwo.

  § 8
  1. Zebrania Wiejskie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 2, zwołuje Sołtys:
  1) z własnej inicjatywy;
  2) na wniosek Rady Sołeckiej
  3) na pisemny wniosek co najmniej 5% stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania w terminie 14 dni, licząc od dnia złożenia wniosku.
  2. W przypadkach szczególnych Zebranie Wiejskie może zwołać Wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę
  Zebrania.
  3. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
  4. O Zebraniu Wiejskim Sołtys zawiadamia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej 7 dni
  przed terminem Zebrania.
  5. W szczególnie uzasadnionych wypadkach termin Zebrania może być podany do wiadomości mieszkańców
  najpóźniej na 3 dni przed Zebraniem Wiejskim.
  6. Zawiadomienie powinno zawierać: informację na czyj wniosek Zebranie jest zwoływane, określenie daty,
  godziny i miejsca Zebrania .


  § 9
  1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni w sposób określony w §8 pkt 4 i 5 i wzięło w nim udział co najmniej 5% jego mieszkańców. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, to wówczas można ogłosić następny termin Zebrania Wiejskiego, którego ważność nie jest zależna od ilości zebranych.
  2. Ogłoszenie Zebrania Wiejskiego w następnym terminie może nastąpić w tym samym dniu 30 minut później.
  3. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom Sołtys lub inny upoważniony przez Sołtysa członek Rady Sołeckiej, a w sytuacji określonej w § 8 pkt. 2 Wójt lub osoba przez niego upoważniona .
  4. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego podpisują listę obecności podając imię i nazwisko.
  5. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa, za wyjątkiem sytuacji określonych w § 8 pkt 2.
  6. Z Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczy obrad i protokolant.
  Protokół powinien zawierać:
  1) datę, godzinę i miejsce zebrania
  2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu
  3) stwierdzenie prawomocności zebrania
  4) zatwierdzony porządek obrad
  5) nazwiska osób zaproszonych na zebranie
  6) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania
  7) skrótowy opis przebiegu obrad oraz zgłoszone i uchwalone wnioski
  8) podjęte na zebraniu uchwały
  9) podpis prowadzącego Zebranie i protokolanta.
  7. Jeden egzemplarz protokołu wraz z uchwałami, opiniami i wnioskami Zebrania Wiejskiego Sołtys w ciągu 7 dni przekazuje Wójtowi. Protokół z Zebrania Wiejskiego znajduje się do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy.
  § 10
  1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów ”za” musi być większa od liczby głosów ”przeciw”. Głosów ”wstrzymujących ” nie uwzględnia się.
  2. Każdemu członkowi Zebrania Wiejskiego przysługuje jeden głos.
  3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba że niniejszy statut przewiduje głosowanie tajne.
  4. Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego jeżeli wniosek w tej sprawie zgłosi 5% uczestników Zebrania uprawnionych do głosowania.
  5. Głosowanie tajne odbywa się poprzez kartę do głosowania.
  6. Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna licząca od 3 – 5 członków wybranych przez Zebranie Wiejskie, spośród jego uczestników.
  7. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
  a) przeprowadzenie głosowania,
  b) ustalenie wyników głosowania,
  c) ogłoszenie wyników wyborów,
  d) sporządzenie protokołu.

  § 11
  Do zadań Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:
  1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
  2) ustalenie zadań do realizacji przez Sołtysa i Radę Sołecką w okresie między Zebraniami Wiejskimi,
  3) rozpatrywanie spraw socjalno – bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku
  i innych związanych z miejscem zamieszkania,
  4) podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i kierowanie wniosków do organów gminy,
  5) uchwalanie propozycji do projektu budżetu na dany rok przed podjęciem uchwały budżetowej,
  6) podejmowanie uchwał dotyczących rozdysponowania środków budżetowych przekazanych Sołectwu przez Radę Gminy,
  7) uchwalanie sołeckich programów działania, w tym planów dotyczących celów i zakresów wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
  8) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
  9) zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego powierzonego Sołectwu przez Radę Gminy odrębną uchwałą,
  10) współdziałanie z Wójtem na rzecz ogólnego rozwoju Sołectwa,
  11) współpraca z radnymi z terenu Sołectwa oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa,
  12) wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesu mieszkańców sprawach,

  V. SOŁTYS I RADA SOŁECKA
  § 12
  1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
  2. Sołtys reprezentuje Sołectwo na zewnątrz, wpływa na wykorzystanie aktywności mieszkańców
  oraz podejmuje działania organizatorsko-wykonawcze, mające istotne znaczenie dla mieszkańców
  na poprawę warunków życia i gospodarki w Sołectwie.
  3. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:
  1) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniom Wiejskim ,
  2) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i zarządzeń Wójta,
  3) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia oraz środkami finansowymi,
  4) składanie corocznego sprawozdania ze swej działalności Zebraniu Wiejskiemu,
  5) uczestniczenie w szkoleniach i naradach Sołtysów zwoływanych okresowo przez Wójta,
  6) opiniowanie wspólnie z Radą Sołecką wniosków kierowanych przez Wójta, Radę Gminy,
  7) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku,
  8) informowanie mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i Sołectwa,
  9) współpraca w kierowaniu akcją pomocy w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych,
  10) pobieranie podatków i opłat na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy,
  11) dbanie o czystość i porządek w Sołectwie,
  12) prowadzenie teczki zawierającej statut Sołectwa, protokóły , sprawozdania i inne dokumenty,
  13) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy bez prawa głosowania.
  4. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką.
  5. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
  6. Zasady przyznawania diet Sołtysowi ustanawia Rada Gminy w odrębnej uchwale.

  RADA SOŁECKA
  § 13
  1. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
  2. Działalność Rady Sołeckiej ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
  3. Rada Sołecka składa się z 5 osób bez Sołtysa.
  4. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i przewodniczy im Sołtys,
  1) posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał,
  2) Sołtys zaprasza na posiedzenia Rady Sołeckiej radnych z danego Sołectwa, jak również inne osoby
  mogące mieć wpływ na rozwiązanie omawianych spraw,
  3) z posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują Sołtys i obecni członkowie Rady Sołeckiej,
  4) uchwały Rady Sołeckiej, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków.
  4. Do zadań Rady Sołeckiej należy w szczególności:
  1) inicjowanie, przygotowywanie oraz obsługa Zebrań Wiejskich,
  2) opracowywanie projektów uchwał oraz projektów pracy samorządu Sołectwa,
  3) organizowanie wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego oraz kontrola ich realizacji,
  4) występowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań samorządu Sołectwa,
  5) podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju Sołectwa,
  6) współdziała w podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji zadań na terenie Sołectwa,
  7) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach Sołectwa,
  8) współdziałanie z właściwymi organizacjami w celu wspólnej realizacji zadań.
  9) sporządzanie propozycji do projektu budżetu Gminy.


  VI. ZASADY I TRYB WYBORU ORGANÓW SOŁECTWA

  WYBÓR SOŁTYSA
  I
  CZŁONKÓW RADY SOŁECJIEJ

  § 14
  1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
  2. Kandydować na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może każdy mieszkaniec Sołectwa, posiadający zameldowanie na pobyt stały w danym Sołectwie oraz czynne prawo wyborcze.

  § 15
  1. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej posiada wyłącznie stały mieszkaniec Sołectwa, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze.
  2. Kandydat na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. Zgłoszenie wymaga przedłożenia listy 10 podpisów osób go popierających – mieszkańców Sołectwa zameldowanych na pobyt stały, posiadających czynne prawo wyborcze.
  3. Kandydata na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej można zgłaszać najpóźniej 20 dni przed wyborami do godziny 15,00 .
  4. Zgłaszając kandydata na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej należy podać jego imię( imiona) i nazwisko, wiek i wykształcenie.
  5. Wójt określa wzór „Wykazu osób popierających kandydata na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej” oraz wzór „Zgłoszenia kandydata na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej”.
  § 16
  1. Wybory na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej zarządza Wójt na dzień ustawowo wolny od pracy wspólny dla wszystkich Sołectw, podając do publicznej wiadomości dzień, godzinę i lokal wyborczy poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń.
  2. Do przeprowadzenia wyborów Wójt powołuje:
  1) Gminną Komisję Wyborczą spośród pracowników Urzędu Gminy w składzie od 3-5 osób.
  2) Sołecką Komisję Wyborczą spośród mieszkańców Sołectwa zgłoszonych przez kandydatów na Sołtysa oraz Rady Sołeckie w składzie od 3-5 osób.
  3. W przypadku zgłoszenia do Sołeckiej Komisji Wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład , o składzie komisji decyduje publiczne losowanie przeprowadzone przez Gminną
  Komisję Wyborczą.

  4. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie , o którym mowa w ust.2 pkt 2, jest mniejsza, uzupełnienia jej składu dokonuje Wójt Gminy spośród uprawnionych wyborców.
  Komisje na pierwszym posiedzeniu , wybierają ze swojego grona przewodniczącego.
  5. Do obowiązków Sołeckiej Komisji Wyborczej należy:
  1) przeprowadzenie głosowania,
  2) ustalenie wyników wyborów i podanie ich do publicznej wiadomości,
  3) sporządzenie protokołu wyników głosowania,
  4) przekazanie do Gminnej Komisji Wyborczej wyników wyborów, protokołu, oddanych i nie wykorzystanych kart do głosowania ,
  5) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa
  6. Członkiem Sołeckiej Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej .
  7. Osoby wchodzące w skład komisji wyborczych tracą członkostwo w komisji z dniem podpisania zgody na kandydowanie na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. Z tym dniem tracą również członkostwo w komisjach osoby będące w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie : małżonkami, rodzeństwem, dziećmi , rodzicami.

  § 17
  1. Powołana przez Wójta Gminna Komisja Wyborcza dokonuje przyjęć zgłoszeń kandydatów, podaje do
  publicznej wiadomości listę kandydatów, podaje wyniki głosowana Wójtowi, sprawuje nadzór nad
  pracami Sołeckich Komisji , rozpatruje skargi na działalność Sołeckich Komisji Wyborczych,
  § 18
  1. Głosowanie przeprowadza się w lokalu wyborczym wskazanym przez Wójta między godziną 8.00 – 18.00 bez przerwy.
  2. Spis wyborców uprawnionych do głosowania dla poszczególnych Sołectw sporządza Urząd Gminy.
  3. Obsługę techniczną tj. dostarczenie niezbędnego wyposażenia lokalu oraz wyposażenie Sołeckich Komisji
  Wyborczych w niezbędne materiały, w tym przede wszystkim w karty do głosowania, zabezpieczy Wójt.
  4. Karty do głosowania, ostemplowane pieczęcią „Wójt Gminy Nowy Targ”, wydawane są przez komisję wyborczą na podstawie dowodu stwierdzającego tożsamość (chyba że wyborca jest znany Komisji). Odbiór karty do głosowania potwierdzany jest podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców. W przypadku odmowy złożenia podpisu zamieszcza się o tym adnotację.
  5. Wyborca nie wpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego sołectwa i przysługuje
  mu prawo wybierania.

  § 19
  1. Karty do głosowania wrzucane są przez mieszkańców do zamkniętej urny wyborczej.
  2. Głosujący oddaje głos na tego kandydata na Sołtysa, przy nazwisku którego pozostawił znak ”X” w kratce po prawej stronie.
  3. Głosowanie na członków Rady Sołeckiej odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kratkach po prawej stronie obok nazwisk kandydatów, na których oddaje głos w ilości równej liczbie miejsc w Radzie Sołeckiej.
  4. Głos jest nieważny, jeżeli:
  a) karta do głosowania jest całkowicie przekreślona,
  b) zawiera znak ”X” przy więcej niż jednym kandydacie na Sołtysa,
  c) zawiera większą ilość znaków ”X”, niż miejsc w Radzie Sołeckiej,
  d) karta do głosowania jest inna, niż wydana przez komisję wyborczą
  Kart całkowicie przedartych nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania.
  Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisów nie wpływa na
  jej ważność.
  5. Z wykonania swoich czynności Sołecka Komisja Wyborcza sporządza protokół, który powinien zawierać:
  b) ilość osób biorących udział w głosowaniu,
  c) ilość otrzymanych i niewykorzystanych kart ,
  d) ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów,
  e) ilość głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych,
  f) wskazanie kandydata, którzy został wybrany.
  Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
  6. Wójt określa wzór „Protokołu z wyborów na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej”.
  § 20
  1. Za wybranego na Sołtysa uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych
  głosów.
  2. W przypadku równej liczby otrzymanych głosów przez dwóch lub więcej kandydatów, o wyborze Sołtysa
  zadecyduje losowanie przeprowadzone przez Gminną Komisję Wyborczą w siedzibie Urzędu Gminy w
  obecności przewodniczącego Sołeckiej Komisji Wyborczej, w ustalonym przez Wójta terminie. Losowanie
  jest jawne, o jego terminie zawiadamia się mieszkańców Sołectwa oraz za potwierdzeniem kandydatów na
  Sołtysa.
  3. Członkami Rady Sołeckiej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno większą liczbę ważnie oddanych głosów od pozostałych kandydatów.
  4. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów na Członka Rady Sołeckiej uzyskało tyle samo głosów a ich liczba przekracza pozostałe do obsadzenia mandaty zadecyduje losowanie, o którym mowa w § 20 pkt 8
  5. Jeżeli liczba wybranych do Rady Sołeckiej jest mniejsza niż przewidywana w statucie sołectwa, wówczas
  przeprowadza się wybory uzupełniające według zasady przewidzianej w § 25 pkt.6
  6. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na Sołtysa lub zgłoszenia tylu kandydatów ile miejsc
  w Radzie Sołeckiej lub mniej, wyborów nie przeprowadza się, a za wybranego na Sołtysa uznaje się zarejestrowanego kandydata i odpowiednio za wybranych uznaje się zarejestrowanych członków Rady Sołeckiej.
  7. Objęcie funkcji przez nowo wybranego Sołtysa oraz przekazanie dokumentów wraz z pieczątkami Sołtysa
  i Rady Sołeckiej następuje na pierwszym Zebraniu Wiejskim zwołanym po wyborach.

  VIII. ODWOŁANIE SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

  § 21
  1. O odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków mogą wystąpić z wnioskiem do Wójta mieszkańcy Sołectwa, których wniosek uzyskał co najmniej 15% poparcia wyrażonego podpisami osób uprawnionych do głosowania w Sołectwie.
  2. Wójt z własnej inicjatywy może wystąpić z żądaniem, o którym mowa w ust. 1.
  3. Wniosek mieszkańców lub żądanie Wójta powinno zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.
  § 22

  1. Sołtys, Rada Sołecka lub poszczególni jej członkowie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji z powodu nie pełnienia obowiązków dłużej niż przez okres kolejnych 6 miesięcy oraz utraty zaufania mieszkańców Sołectwa.
  2. O odwołaniu Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków decyduje Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, przeprowadzonym w Sołectwie.
  3. Zebranie Wiejskie w sprawie odwołania Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków zwołane Wójt własnej inicjatywy lub na wniosek, o którym mowa § 21 pkt.1, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania
  4. Uchwała Zebrania Wiejskiego o odwołaniu Sołtysa Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków zapada bezwzględną większością głosów.
  5. Zebranie Wiejskie w sprawie odwołania organów Sołectwa, o którym mowa § 21 pkt.1 jest ważne, jeżeli uczestniczyło w nim co najmniej 25% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
  6. Zebranie Wiejskie należy przeprowadzić w terminie do 21 dni , licząc od dnia złożenia wniosku o którym mowa w § 21 pkt1.

  § 23

  8. Głosowanie nad odwołaniem Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przeprowadza komisja skrutacyjna, składająca się z 3–7 osób wybranych przez Zebranie Wiejskie spośród mieszkańców w nim uczestniczących. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba, której wniosek dotyczy.

  § 24
  1. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji w trakcie kadencji.
  2. Innymi ważnymi przyczynami, powodującymi niemożność sprawowania funkcji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, są:
  1) utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów,
  2) prawomocny wyrok sądu, orzeczony za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3) śmierć.
  3. Wygaśniecie mandatu w skutek rezygnacji oraz w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 stwierdza Zebranie Wiejskie zwołane przez Wójta.

  § 25
  1. W przypadku odwołania, rezygnacji, wygaśnięcia mandatu Sołtysem, członkiem Rady Sołeckiej zostaje kandydat, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.
  2. W przypadku nie obsadzenia stanowiska Sołtysa , członka Rady Sołeckiej zgodnie z ust.1, Wójt zarządza wybory uzupełniające.
  3. Wyborów uzupełniających na Sołtysa nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji a w przypadku członka Rady Sołeckiej w okresie 1 roku przed zakończeniem kadencji.
  4. W przypadku czasowej nieobecności Sołtysa uzasadnionej ważnymi powodami oraz w sytuacji o której mowa w § 25 pkt 3 obowiązki Sołtysa pełni wyznaczony przez Radę Sołecką jej członek nie dłużej niż 6 miesięcy.
  5. Wybory uzupełniające na Sołtysa odbywają się według zasad określonych dla wyborów.
  6. Wybory do uzupełnienia Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.


  § 26
  Kadencja Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranego w wyborach uzupełniających kończy się wraz z kadencją organów sołectwa.

  XI. NADZÓR I KONTROLA
  § 27
  7. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Gminy.
  8. Nadzór bieżący nad działalnością Sołectwa sprawuje Wójt Gminy a w sprawach finansowych Skarbnik .
  9. Wójt może zawiesić wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego lub wstrzymać decyzję Sołtysa, jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem, o czym zawiadamia Radę Gminy. Uchwałę Zebrania Wiejskiego może uchylić Rada Gminy na najbliższej sesji.
  10. Wójt może zawiesić w czynnościach Sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza on przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
  11. Rada Gminy ma prawo żądania od Wójta niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa oraz może dokonywać wizytacji i uczestniczyć w zebraniach organów Sołectwa, dokonywać oceny pracy organów samorządu mieszkańców wsi oraz organizować wymianę doświadczeń w tym zakresie.
  X. ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM SOŁECKIM
  § 28
  1. Sołectwo w zakresie zwykłego zarządu korzysta z mienia gminnego przekazanego do jego dyspozycji na mocy uchwały Rady Gminy . Sposób korzystania z przekazanego mienia ustala Zebranie Wiejskie.
  2. Do zwykłego zarządu należy podejmowanie czynności związanych z bieżącą eksploatacją mienia np. remonty, naprawy, utrzymaniem mienia w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego jego przeznaczenia oraz zachowanie mienia
  3. Oddawanie w najem lub dzierżawę lokali, obiektów i terenów komunalnych przekazanych Sołectwu do jego dyspozycji może być realizowane tylko w drodze odrębnych uchwał Rady lub upoważnień Wójta Gminy, łącznie z określeniem wysokości środków pieniężnych przydzielonych dla Sołectwa z tego tytułu. Kompetencje Wójta obejmują upoważnienie do wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 3 lata.
  4. Środki o których mowa w ust. 3 mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację statutowych zadań Sołectwa, określonych w uchwale podjętej przez Zebranie Wiejskie.
  5. Rada i Wójt Gminy mają prawo kontroli składników mienia komunalnego przekazanego Sołectwu w zarząd.
  6. Sołtysi otrzymują na początku każdego roku wykaz mienia komunalnego przekazanego do dyspozycji
  Sołtysa.
  XI. ŚRODKI FINANSOWE SOŁECTWA

  § 29
  1. Środki finansowe Sołectwa stanowią:
  1) Środki finansowe wydzielone w budżecie Gminy,
  2) fundusze pochodzące ze składek mieszkańców Sołectwa,
  3) środki pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz Sołectwa,
  4) wpływy z imprez przez siebie organizowanych,
  5) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
  § 30
  1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu, uchwalanego corocznie przez Radę.
  2. Środki finansowe Sołectwa mogą być przeznaczane zgodnie z załącznikiem do uchwały budżetowej na, remont i utrzymanie dróg gminnych, na zieleń i estetyzację wsi, sport i rekreację, festyny, wydatki związane z utrzymaniem lokali i działalnością organów sołectwa, dofinansowywanie czynów społecznych
  3. Gospodarkę finansową Sołectwa prowadzi Sołtys.
  4. Sołtys przynajmniej raz w roku składa Zebraniu Wiejskiemu sprawozdanie z wykonania wydatków finansowych.
  5. Księgowość dochodów i wydatków Sołectwa prowadzi Urząd Gminy.


  XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 31

  Zmiany niniejszego statutu może dokonać Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

  Dodane przez admin dnia czerwiec 14 2008 08:56:47 0 Komentarzy - 1659 Czytań - Drukuj
  ...Komentarze...
  Brak komentarzy.
  ...Dodaj komentarz...
  Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  ...Oceny...
  Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

  Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

  Brak ocen.
  ...Logowanie...
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
  Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  ...Radio Alex...
  Kliknij i słuchaj
  ...Centrum mięsne P.P.H.U "Biela" Stanisław Biela...
  ..."SPLIT-2" s.c A.Kwak , P.Oskwarek Rogoźnik...
  Split
  ...Producent odzieży skórzanej i kożuchów -BUKOWSCY...
  Split
  ...Bryjax...
  Bryjax
  ...Ostatnio online...
  admin 5 days
  mitch70 weeks
  kazimierz ku...155 weeks
  Melvinea208 weeks
  NathanSop222 weeks
  kazimierz panek227 weeks
  mlnaedos230 weeks
  AKwzor47245 weeks
  Tadek Tylka291 weeks
  ef308 weeks
  ...Online...
  Gości Online: 2
  Brak Użytkowników Online

  Zarejestrowanch Uzytkowników: 229
  Nieaktywowany Użytkownik: 878
  Najnowszy Użytkownik: aapedhak
  ...Gmina Nowy Targ...
  ...turystyka gminy Nowy Targ...
  Jawor
  ...ZIP Małopolski Fundusz Zdrowia...
  Biela
  ...e-mpzp...
  Tu podaj tekst alternatywny
  ...OBYWATEL.GOV.PL...
  Biela
  ...Dokumenty zastrzeżone...
  Biela
  ...Mapa turystyczna...
  Biela
  ...Sprawdź jakość powietrza...
  Biela
  ...Ścieżka rowerowa ...
  Biela


  Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie