Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik
Szukaj:
Witamy Cię Gościu na Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik. Zarejestruj się lub zaloguj, aby otrzymać pełen dostęp do strony.
...Nawigacja...
Historia wsi Rogoźnik
Władze Sołectwa - kontakt
Ogłoszenia Sołtysa
Galeria Zdjęć
Galeria filmów
Atrakcje Rogoźnika
Okolice Rogoźnika
Legenda o Rogoźniku
PKP Rogoźnik Podhalański
Dokumenty
Biblioteka
Szkoła Podstawowa w Rogoźniku
Parafia Rogoźnik
OSP Rogoźnik
"Skałka Rogoźnicka"
Księga gości
Strony warte odwiedzenia
Fotograficzne archiwum miejscowości Rogoźnik
...Kontakt...
kantakt
...Klub Św.Andrzeja Boboli w Chicago...

Aktualności
...Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik...

 • Informacje
 • Zarząd
 • DOŁĄCZ DO NAS !
  Dane KRS STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ROGOŹNIK
 • 1./ Zrealizowany projekt pn. " Zorganizowanie warsztatów, szkoleń i opracowanie materiałów dla produktów spożywczych w wersji light.
  ...Urzad Gminy Nowy Targ...
  ...Szkoła Podstawowa im. ks.Prof.Józefa Tischnera w Rogoźniku...
  ...GOPS ...
  ...BUDOWA KAPLICY MODLITEWNEJ ...
  Biela
  Zdjęcia z budowy kaplicy
  ...Pomnik Niepodległości...
  ...Cmentarz w Rogoźniku...

  Administrator
  Opłaty cmentarne
  ...To już zrobiliśmy .......

  To już zrobiliśmy ....
  ...Wywóz śmieci 2020 r....
  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Rogoźnika w 2020 r.

  Jak segregować śmieci w 2020 roku.
  ...stat4u...
  stat4u
  ...Statut Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rogoźnik...
  STATUT
  STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI ROGOŹNIK
  Rozdział I

  POSTANOWIENIA OGÓLNE


  § 1

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik" - zwane dalej Stowarzyszeniem.
  2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Szkole Podstawowej w Rogoźniku. Adres : Rogoźnik 69 , 34-471 Ludźmierz.

  § 2

  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

  § 3

  1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
  3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
  5.Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
  6.Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

  § 4

  Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

  Rozdział II

  CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA


  § 5

  Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności Wsi Rogoźnik oraz rozwoju Rogoźnika , w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
  1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;
  2) działalności charytatywnej;
  3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  4) ochrony i promocji zdrowia;
  5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  7) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  8) wspieranie inicjatyw religijnych,
  9) wspierania nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  10)wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  11)upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
  12)wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  13)porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
  14)wspieranie ratownictwa i ochrony ludności;
  15)działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  16)pozyskiwanie środków unijnych i krajowych na rozwój wsi Rogoźnik,
  17)upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej;
  18)organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi.
  19) promowanie wsi Rogoźnik oraz jej mieszkańców, promowanie historii wioski i jej dziedzictwa kulturowego poprzez organizacje festynów,wydawanie folderów, książek organizowanie sympozjów naukowych,promowanie regionalnych produktów żywnościowych,
  20) podejmowanie działań na rzecz poprawy estetyki wioski ,

  § 6

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
  2) działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową ;
  3) organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji;
  4) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów;
  5) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom, w tym samorządom;
  6) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa;
  7) organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych;
  8) organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;
  9) prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej;
  10)prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

  Rozdział III
  CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

  § 7

  1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  a) członków zwyczajnych,
  b) członków wspierających,
  c) członków honorowych.

  § 8

  1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.
  2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
  3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

  § 9

  1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
  a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
  b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
  2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
  3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
  Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

  § 10

  1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
  a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,
  b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
  c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
  d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
  2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
  a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
  c) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
  d) regularnie opłacać składki członkowskie.

  § 11

  1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
  a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
  b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
  c) likwidacji członka będącego osobą prawną,
  d) wykluczenia.
  2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
  a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
  c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
  d) działania na szkodę Stowarzyszenia.
  3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
  4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) - c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
  5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

  § 12

  1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
  2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
  3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.

  § 13

  1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
  2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków, jako członka zwyczajnego.
  3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 lit. b - d.

  § 14

  1. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalności na rzecz Wsi Rogoźnik , której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.
  2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.
  3. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
  4. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

  § 15

  Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

  Rozdział IV

  ORGANY STOWARZYSZENIA

  § 16

  Organami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
  b) Zarząd Stowarzyszenia,
  c) Komisja Rewizyjna.

  § 17

  1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie tajne.
  2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 4 -letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
  3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
  a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  b) pisemnej rezygnacji,
  c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
  4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
  5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba, że Walne Zebranie postanowi inaczej.

  § 18

  1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu.
  2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy, co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.
  3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

  § 19

  1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
  2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.
  3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
  4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

  § 20

  1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:
  a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
  b) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
  c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
  d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,
  e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  f) wybór Zarządu,
  g) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
  h) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
  i) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
  j) ustalanie wysokości składek członkowskich,
  k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
  l) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
  m) powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,
  n) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
  2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony.
  Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
  3. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

  § 21

  1. Zarząd składa się z 7 członków: Prezesa, Wiceprezesa , Sekretarza, Skarbnika i 3 Członków Zarządu.
  2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.
  3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
  4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  5. Wybranie do składu Zarządu osoby wbrew postanowieniu ust. 4 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 4 w trakcie kadencji Zarządu jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Zarządu, którego okoliczność ta dotyczy.


  § 22

  1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
  a) realizacja uchwał Walnego Zebrania,
  b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
  c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
  d) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
  e) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
  f) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 25 ust. 6,
  g) uchwalanie regulaminu Biura.
  2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
  4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
  5. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.
  6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

  § 23

  1. Komisja Rewizyjna składa się od trzech do pięciu członków: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków.
  2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
  b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
  d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
  e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.
  3. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
  4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
  a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
  6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

  § 24

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

  Rozdział V

  MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

  § 25

  1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
  2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
  a) składek członkowskich,
  b) dotacji,
  c) środków otrzymanych od sponsorów,
  d) darowizn,
  e) zapisów i spadków,
  f) dochodów z własnej działalności,
  g) dochodów z majątku.
  3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
  4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
  6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
  a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
  b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
  c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
  d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,
  e) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
  f) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

  § 26

  1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
  a) członków Stowarzyszenia i jego organów,
  b) pracowników Stowarzyszenia,
  c) osób, z którymi członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
  2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a) - c), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a) - c) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
  4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c).

  § 27

  1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.
  2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie.

  § 28

  Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy łącznie działających dwóch spośród następujących: Prezesa i Wiceprezesa, Prezesa i innego członka zarządu, Wiceprezesa i innego członka zarządu.

  Rozdział VI

  PRZEPISY KOŃCOWE

  § 29

  Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.

  § 30

  1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.
  2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
  3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz Gminy
  Nowy Targ .

  Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rogoźnik w dniu 07.08. 2011r. w Rogoźniku.
  Dodane przez admin dnia listopad 26 2011 11:44:51 0 Komentarzy - 215 Czytań - Drukuj
  ...Komentarze...
  Brak komentarzy.
  ...Dodaj komentarz...
  Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  ...Oceny...
  Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

  Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

  Brak ocen.
  ...Logowanie...
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
  Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  ...Radio Alex...
  Kliknij i słuchaj
  ...Centrum mięsne P.P.H.U "Biela" Stanisław Biela...
  ..."SPLIT-2" s.c A.Kwak , P.Oskwarek Rogoźnik...
  Split
  ...Producent odzieży skórzanej i kożuchów -BUKOWSCY...
  Split
  ...Bryjax...
  Bryjax
  ...Ostatnio online...
  admin 5 days
  mitch70 weeks
  kazimierz ku...155 weeks
  Melvinea208 weeks
  NathanSop222 weeks
  kazimierz panek227 weeks
  mlnaedos230 weeks
  AKwzor47245 weeks
  Tadek Tylka291 weeks
  ef308 weeks
  ...Online...
  Gości Online: 2
  Brak Użytkowników Online

  Zarejestrowanch Uzytkowników: 229
  Nieaktywowany Użytkownik: 878
  Najnowszy Użytkownik: aapedhak
  ...Gmina Nowy Targ...
  ...turystyka gminy Nowy Targ...
  Jawor
  ...ZIP Małopolski Fundusz Zdrowia...
  Biela
  ...e-mpzp...
  Tu podaj tekst alternatywny
  ...OBYWATEL.GOV.PL...
  Biela
  ...Dokumenty zastrzeżone...
  Biela
  ...Mapa turystyczna...
  Biela
  ...Sprawdź jakość powietrza...
  Biela
  ...Ścieżka rowerowa ...
  Biela


  Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie