Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik
Szukaj:
Witamy Cię Gościu na Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik. Zarejestruj się lub zaloguj, aby otrzymać pełen dostęp do strony.
...Nawigacja...
Historia wsi Rogoźnik
Władze Sołectwa - kontakt
Ogłoszenia Sołtysa
Galeria Zdjęć
Galeria filmów
Atrakcje Rogoźnika
Okolice Rogoźnika
Legenda o Rogoźniku
PKP Rogoźnik Podhalański
Dokumenty
Biblioteka
Szkoła Podstawowa w Rogoźniku
Parafia Rogoźnik
OSP Rogoźnik
"Skałka Rogoźnicka"
Księga gości
Strony warte odwiedzenia
Fotograficzne archiwum miejscowości Rogoźnik
...Kontakt...
kantakt
...Klub Św.Andrzeja Boboli w Chicago...

Aktualności
...Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik...

 • Informacje
 • Zarząd
 • DOŁĄCZ DO NAS !
  Dane KRS STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ROGOŹNIK
 • 1./ Zrealizowany projekt pn. " Zorganizowanie warsztatów, szkoleń i opracowanie materiałów dla produktów spożywczych w wersji light.
  ...Urzad Gminy Nowy Targ...
  ...Szkoła Podstawowa im. ks.Prof.Józefa Tischnera w Rogoźniku...
  ...GOPS ...
  ...BUDOWA KAPLICY MODLITEWNEJ ...
  Biela
  Zdjęcia z budowy kaplicy
  ...Pomnik Niepodległości...
  ...Cmentarz w Rogoźniku...

  Administrator
  Opłaty cmentarne
  ...To już zrobiliśmy .......

  To już zrobiliśmy ....
  ...Wywóz śmieci 2020 r....
  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Rogoźnika w 2020 r.

  Jak segregować śmieci w 2020 roku.
  ...stat4u...
  stat4u
  ...PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO MIESZKAŃCÓW WSI ROGOŹNIK KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 18.09.2011 R. ...
  PROTOKÓŁ
  Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO MIESZKAŃCÓW WSI ROGOŹNIK
  KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 18.09.2011 R. O GODZ. 17.00
  W SZKOLE PODSTAWOWEJ

  W zebraniu uczestniczyło 35 mieszkańców Rogoźnika. ( wg załączonej listy obecności )

  Na wstępie zebrania Sołtys Rogoźnika Kazimierz Zubek powitał i podziękował mieszkańcom za przybycie. W sposób szczególny przywitał : Wójta Gminy Nowy Targ P. Jana Smarducha , Proboszcza Parafii Rogoźnik Ks. Andrzeja Bukalskiego , Radnego Gminy Nowy Targ P. Adama Hajnosa , Dyrektorkę Szkoły Podstawowej w Rogoźniku P. Grażynę Hlawacz – Lisiecką.
  Zebranie Wiejskie zostało zorganizowane przez Sołtysa zgodnie z § 8 pkt.1 Statutu Sołectwa Rogoźnik. O zebraniu wiejskim powiadomiono wszystkich mieszkańców co najmniej 7 dni wcześniej w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez ogłoszenie w kościele oraz poprzez informację na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Rogoźnika.
  Sołtys zaproponował , aby Zebranie Wiejskie było protokółowane przez P. Adama Hajnosa. Mieszkańcy zatwierdzili tą kandydaturę jednogłośnie.

  Proponowany porządek zebrania przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie Zebrania,
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Stwierdzenie ważności Zebrania Wiejskiego
  4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za okres 19.09.2010 - 17.09.2011 r.
  5. Dyskusja nad sprawozdaniem.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za okres 19.09.2010 - 17.09.2011 r.
  7.Rozdysponowanie środków finansowych przydzielonych przez gminę Nowy Targ Sołectwu Rogoźnik w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Rogoźnik na lata 2011-2017.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu przez gminę Nowy Targ części działki ewid. nr. 2017/12 pod drogę w kierunku "Skałki Rogoźnickiej".
  10. Omówienie bieżących spraw sołeckich.
  11. Wolne wnioski i zapytania.
  12. Zakończenie zebrania.

  Porządek zebrania został przez uczestników jednogłośnie przyjęty.
  Punkt 3 porządku zebrania - Stwierdzenie ważności Zebrania Wiejskiego.

  § 9 Statutu Sołectwa Rogoźnik mówi:
  „Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni w sposób określony w § 8 pkt. 4 i 5 i wzięło w nim udział co najmniej 5 % jego mieszkańców.” Liczba mieszkańców Rogoźnika - 935 ( stan 31.12.2010 r. ) 5% - 46 mieszkańców.
  W zebraniu uczestniczyło 35 mieszkańców Rogoźnika , czyli mniej niż wymagane 5% ogółu wszystkich mieszkańców. Sołtys stwierdził , że Zebranie Wiejskie jest nie ważne.
  Jednakże zgodnie z § 9 Statutu który mówi:
  Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość , to wówczas można ogłosić następny termin Zebrania Wiejskiego , którego ważność nie jest zależna od ilości zebranych.
  Ogłoszenie zebrania Wiejskiego w następnym terminie może nastąpić w tym samym dniu 30 min. później.”
  Zatem zgodnie z cytowanym wcześniej § Sołtys ogłosił rozpoczęcie zebrania za 30 min. tj. o godz. 17.30
  W oczekiwaniu na rozpoczęcie prawomocnego Zebrania Wiejskiego Sołtys zaproponował aby w tym czasie zostało odczytane sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za okres 19 wrzesień 2010 - 17 wrzesień 2011 r. na co zebrani wyrazili zgodę.
  Sołtys Kazimierz Zubek odczytał sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za okres 19 wrzesień 2010 - 17 wrzesień 2011 r. ( Sprawozdanie w załączeniu )
  Po odczytaniu sprawozdania glos zabrał radny Adam Hajnos który podziękował Panu Wójtowi za pomoc w zakupie samochodu dla OSP Rogoźnik oraz za pomoc finansowa przy remoncie budynku remizy.
  Podobne podziękowanie dla Wójta Gminy Nowy Targ skierował w imieniu wszystkich strażaków Naczelnik OSP P. Stanisław Kwak przekazując P. Smarduchowi w dowód wdzięczności okolicznościową statuetkę.
  Ok. godz.17.40 przystąpiono do dalszego programu Zebrania Wiejskiego , które stało się już prawomocne.
  Pkt. 5 porządku zebrania - Dyskusja nad sprawozdaniem.

  Sołtys ogłosił dyskusję nad przeczytanym sprawozdaniem.

  Pan Bronisław Kwak zapytał P. Wójta Smarducha , kiedy powstanie most na potoku „Wielki Rogoźnik”.
  Wójt Smarduch odpowiedział , że wszystko uzależnione jest od zakończenia prac projektowych mostu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Jeżeli będzie już pozwolenie na budowę to Urząd Gminy w Nowym Targu będzie zabezpieczał środki finansowe w budżecie na budowę tego mostu.
  Na pewno jest to termin najbliższych lat.

  Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za okres 19 wrzesień 2010 - 17 wrzesień 2011 r. poddano pod głosowanie.
  Zebranie Wiejskie podjęło jednogłośnie uchwałę nr. 1 / 2011 o treści :

  Uchwała nr. 1/2011

  Zebrania Wiejskiego wsi Rogoźnik
  z dnia 18 września 2011 r.
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za okres 19.09.2010 - 17.09.2011 r.

  Na podstawie § 11 pkt. 1 Statutu Sołectwa Rogoźnik Zebranie Wiejskie sołectwa Rogoźnik uchwala co następuje:
  § 1
  Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za okres 19.09.2010 - 17.09.2011 r.
  § 2
  Wykonanie uchwały powierza sie Sołtysowi wsi.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  Pkt. 7. porządku zebrania - Rozdysponowanie środków finansowych przydzielonych przez gminę Nowy Targ Sołectwu Rogoźnik w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok.

  Jak co roku gmina Nowy Targ przekazuje poszczególnym Sołectwom środki finansowe na zaspokojenie bieżących potrzeb jako tzw. fundusz sołecki .
  W 2012 roku jest to kwota 43 643,80 zł.
  W dniu 11 września 2011 r. spotkała się Rada Sołecka i wypracowała propozycję rozdysponowania tych środków w następujący sposób:

  1.Promocja miejscowości Rogoźnik.Dofinansowanie Dożynek oraz VI Gminnych Zawodów Jeździeckich im. Ks. Prof. Józefa Tischnera -3 000,00 zł.
  2.Remont korytarza i schodów w budynku remizy OSP - 3 500,00 zł.
  3.Bieżące utrzymanie gminnych dróg dojazdowych oraz przejazdów przez potok „ Wielki Rogoźnik ”.-23 000,00 zł.
  4.Częściowy remont korytarzy w Szkole Podstawowej. ( Montaż odbojów na ścianach oraz płytek
  przypodłogowych.) -3 000,00 zł.
  5.Zakup i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach należących do gminy Nowy Targ w Sołectwie Rogoźnik - 1 000,00 zł.
  6.Utrzymanie czystości w obrębie Sołectwa Rogoźnik.
  ( m.in. utrzymanie porządku na przystankach autobusowych , pielęgnacja i koszenie trawy na terenach gminnych w obrębie sołectwa Rogoźnik , zakup worków na bieżące usuwanie śmieci z terenu wsi oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci) - 5 043,80 zl.
  7.Wyposażenie świetlicy wiejskiej w remizie OSP - 5 100,00 zł

  W tym temacie Sołtys ogłosił przeprowadzenie dyskusji.

  1.Pani Maria Hajnos zaproponowała założenie korytek betonowych na rowie tzw. „kolejowym” przebiegającym koło Jej zabudowań.
  2.Pan Jan Guzy zgłosił , że na drodze gminnej przebiegającej kolo Jego zabudowań jest zaniżenie w drodze powodując , że w tym miejscu zbiera się woda. Przejeżdżające samochody powodują że woda z tego
  zaniżenia niszczy sąsiadujący plot który jest jego własnością. Pan Guzy prosił, aby ta sprawę w jakikolwiek
  sposób rozwiązać.
  3.Pani Renata Przybyło zgłosiła temat remontu i modernizacji drogi gminnej koło Jej zabudowań.

  W tym temacie Sołtys poinformował , że nie jest w stanie wykonać za własne środki tych zadań. Niezbędna jest w tych tematach pomoc Gminy Nowy Targ.
  Założenie korytek na odcinku ok.250 m. to kosztowna inwestycja . Należy w pierwszej kolejności sprawdzić status prawny tego rowu . Kto jest prawowitym właścicielem tego rowu. Sołtys zobowiązał się sprawdzić wszystkie te kwestie. Na następnym zebraniu wiejskim Sołtys zapozna szczegółowo wszystkich w tym temacie. Jeżeli powyższy rów jest w posiadaniu Gminy Nowy Targ to na Zebraniu Wiejskim na którym będzie rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na 2013 r. mieszkańcy podejmą decyzje co zasadności realizacji tej inwestycji.

  Na temat drogi gminnej koło P. Przybyłów Sołtys poinformował , że modernizacja tej drogi jest konieczna i planowana. W tym roku jednak zdecydowano , aby środki finansowe Gminy Nowy Targ skierować na bardzo pilne wykonanie prac nad potokiem Rogoźnik zabezpieczając część drogi gminnej nr.
  K 363523 oraz ujście z rowu odwadniającego drogę gminną „ Przez wieś”. ( Na granicy Rogoźnika i
  Ludźmierza ). W wyniku ostatnich powodzi w 2010 i 2011 r. , miejsce to zostało poważnie uszkodzone i wymaga natychmiastowej naprawy.
  Brak szybkiego umocnienia brzegu w tym miejscu sprawi , że drogę tą już niedługo pochłonie koryto potoku Wielki Rogoźnik , a dojazd rolników do swoich pól znajdujących się za potokiem zostanie bardzo utrudniony a wręcz uniemożliwiony.
  Aby do tego nie dopuścić planowane jest jeszcze w tym roku wykonane zabezpieczenie miejsca brzegowego poprzez umocnienie m. in. głazami kamiennymi.
  Zdaniem Sołtysa droga gminna przebiegająca koło P. Przybyłów wymaga niezbędnego utwardzenia a następnie rozważenie możliwości ułożenia dywanika asfaltowego na tej drodze.
  Sołtys stwierdził , że dołoży wszelkich starań aby temat remontu i modernizacji drogi gminnej nr.
  K 363523 był realizowany w Rogoźniku w nadchodzących latach w pierwszej kolejności , bo taka jest potrzeba. O środki finansowe na ten cel będzie zabiegał w Urzędzie Gminy już w nadchodzącym roku.

  Co do tematu poruszonego przez P. Jana Guzy to Sołtys po raz kolejny raz poinformował , że może się zająć tą sprawą wtedy kiedy będzie w tym rejonie prowadzone asfaltowanie drogi gminnej . Wówczas można by wykonać niwelację drogi w tym miejscu. Prace asfaltowe w tym rejonie są w przyszłości planowane , nie wskazał jednak terminu kiedy to może być wykonane.

  Innych wniosków i propozycji co do sposobu rozdysponowania środków funduszu soleckiego na 2012 r. nie było.
  Zaproponowana przez Radę Solecką propozycja rozdysponowania środków finansowych przydzielonych przez gminę Nowy Targ Sołectwu Rogoźnik w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok. została poddana pod głosowanie.

  Zebranie Wiejskie jednogłośnie przegłosowało powyższą propozycję i podjęło uchwałę nr. 2/2011 o treści :

  Uchwała Nr 2 / 2011

  Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rogoźnik
  z dnia 18 września 2011 roku
  w sprawie przyjęcia „Zatwierdzenia sposobu rozdysponowania środków finansowych przydzielonych przez gminę Nowy Targ Sołectwu Rogoźnik w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok.”.


  Na podstawie § 11 pkt. 6 Statutu Sołectwa Rogoźnik Zebranie Wiejskie sołectwa Rogoźnik uchwala co następuje:
  § 1.
  Zebranie Wiejskie miejscowości Rogoźnik zatwierdza sposobu rozdysponowania środków finansowych przydzielonych przez gminę Nowy Targ Sołectwu Rogoźnik w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Sołectwa Rogoźnik , który jest zobowiązany przekazać uchwałę Zebrania Wiejskiego do zatwierdzenia i realizacji przez Gminę Nowy Targ
  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  Załącznik do uchwały nr. 2/2011 z dn.18 września 2011 r.

  ROZDYSPONOWANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO WSI ROGOŹNIK NA 2012 r.

  1.Promocja miejscowości Rogoźnik.Dofinansowanie Dożynek oraz VI Gminnych Zawodów Jeździeckich im. Ks. Prof. Józefa Tischnera -3 000,00 zł.
  2.Remont korytarza i schodów w budynku remizy OSP - 3 500,00 zł.
  3.Bieżące utrzymanie gminnych dróg dojazdowych oraz przejazdów przez potok „ Wielki Rogoźnik ”.-23 000,00 zł.
  4.Częściowy remont korytarzy w Szkole Podstawowej. ( Montaż odbojów na ścianach oraz płytek
  przypodłogowych.) -3 000,00 zł.
  5.Zakup i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach należących do gminy Nowy Targ w Sołectwie Rogoźnik - 1 000,00 zł.
  6.Utrzymanie czystości w obrębie Sołectwa Rogoźnik.
  ( m.in. utrzymanie porządku na przystankach autobusowych , pielęgnacja i koszenie trawy na terenach gminnych w obrębie sołectwa Rogoźnik , zakup worków na bieżące usuwanie śmieci z terenu wsi oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci) - 5 043,80 zl.
  7.Wyposażenie świetlicy wiejskiej w remizie OSP - 5 100,00 zł

  Punkt 8 porządku zebrania - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Rogoźnik na lata 2011-2017.

  Sołtys Kazimierz Zubek poinformował zebranych , że Plan Odnowy Miejscowości Rogoźnik zrodził się dzięki świadomości społecznej, aktywności i inicjatywie mieszkańców, którzy zauważyli, że Rogoźnik ma szanse pełniejszego i bardziej dynamicznego rozwoju. Rozwój ten może wspomóc wydatnie Unia Europejska dzięki licznym funduszom dla rozwoju obszarów wiejskich. Przygotowane opracowanie określa stan obecny miejscowości Rogoźnik oraz jej wizję rozwoju na przyszłość.
  Plan Odnowy Miejscowości Rogoźnik na lata 2011 - 2017 przygotowany został w celu stworzenia możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych pochodzących z funduszy krajowych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów.
  Plan Odnowy Miejscowości Rogoźnik jest jednym z elementów wpływających na rozwój, odnowę wsi oraz poprawę warunków pracy i życia mieszkańców. Opracowanie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy ubieganiu się o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  Plan Odnowy Miejscowości Rogoźnik jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego i ma na celu stworzenie szczegółowej koncepcji i wizji rozwoju naszej miejscowości.
  Sołtys poinformował , żeby „ Plan Odnowy Miejscowości Rogoźnik na lata 2011 – 2017 ” stał sie prawnym dokumentem musi go zaakceptować Zebranie Wiejskie wsi Rogoźnik a następnie Rada Gminy Nowy Targ.
  Sołtys w sposób szczegółowy poinformował zebranych o planowanych inwestycjach i zadaniach planowanych w latach 2011-2017 w miejscowości Rogoźnik zapisanych w tymże planie odnowy.
  Są to :
  a./ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości. Wykonanie sieci wraz ze studzienkami przyłączeniowymi wszystkich nieruchomości.
  b./ Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Budowa pełno miarowego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią , nowy budynek klubowy (szatnia) połączony od strony południowej sceną widowiskową , parking , ogrodzenie , oświetlenie , trybuny.
  c./ Budowa i modernizacja dróg gminnych.
  -wykonanie asfaltowania drogi gminnej nr. K 363520 na odcinku od drogi gminnej
  „Przez wieś „ do drogi gminnej „Pod Torami”. Aktualnie droga ta jest jedynie
  utwardzona. ( dotyczy to drogi koło P. Strączków i Przybyłów)
  -wykonanie asfaltowania drogi gminnej tzw.” Pod Torami ” na odcinku od Państwa Kwak
  do granic Ludźmierza. Aktualnie droga ta jest jedynie utwardzona.
  -wykonanie nawierzchni asfaltowej wymaga większość dróg gminnych na terenie Sołectwa.
  -drogi rolnicze gminne umożliwiające dojazd rolnikom do swoich pól wymagają pilnych remontów i modernizacji. Gruntownej modernizacji wymaga droga rolnicza na granicy Rogoźnika i Starego Bystrego. Drogę tą należy utwardzić , ponieważ aktualnie droga ta nie jest utwardzona.
  d./ Wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej tzw. „Pod Torami” na odcinku od Państwa Tylków „Kuchałów ” do ostatnich zabudowań w kierunku Ludźmierza.
  e./ Dokończenie wykonania oświetlenia ulicznego drogi gminnej k. Wapiennika ( część drogi jest już oświetlona).
  f./ Zakup gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Rogoźniku oraz zakup i poszerzenie drogi dojazdowej do cmentarza.
  g./ Budowa nowego ogrodzenia wokół cmentarza.
  h./ Budowa placu zabaw dla dzieci.
  i./ Budowa mostu oraz kilku kładek na potoku Wielki Rogoźnik.
  j./ Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej.
  k./ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku kolejowym.
  l./ Remont remizy OSP –dobudowanie garażu na samochód.
  ł./ Wykup gruntów pod budowę drogi prowadzącej do Rezerwatu Przyrody „Skałka Rogoźnicka” oraz wykonanie drogi.
  m./Remont kapliczek wiejskich.
  n./ Budowa chodnika przy drodze gminnej „Przez wieś”.
  i./ Poprawa estetyki wsi. Utrzymanie gminnych terenów zielonych (koszenie i porządkowanie , sadzenie
  drzewek).
  j./ Organizowanie imprez kulturalnych dla dorosłych.

  W tym temacie Sołtys zarządził dyskusję a następnie cały „ Plan Odnowy Miejscowości Rogoźnik na lata 2011 – 2017” został poddany pod glosowanie celem jego zatwierdzenia.
  Zebranie Wiejskie jednogłośnie przeglosowało uchwałę nr. 3/2011 r. o treści :  Uchwała Nr 3/ 2011

  Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rogoźnik
  z dnia 18 września 2011 roku w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Rogoźnik ”.

  Na podstawie § 11 pkt. 4 Statutu Sołectwa Rogoźnik Zebranie Wiejskie sołectwa
  Rogoźnik uchwala co następuje:
  § 1.
  Uchwala się przyjęcie planu odnowy wsi pt. „Plan Odnowy Miejscowości Rogoźnik” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Sołectwa Rogoźnik , który jest zobowiązany przekazać Plan Odnowy i Rozwoju Sołectwa Rogoźnik do zatwierdzenia przez Radę Gminy Nowy Targ.
  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  Punkt 9 porządku zebrania. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu przez gminę Nowy Targ części działki ewid. nr. 2017/12 pod drogę w kierunku "Skałki Rogoźnickiej".

  Ten temat w kilku słowach przybliżył Sołtys Kazimierz Zubek.
  Na terenie miejscowości Rogoźnik znajduje się rezerwat przyrody „ Skałka Rogoźnicka ” który jest unikatowym w skali europejskiej stanowiskiem geologicznym .Jako jedyne w Polsce znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Geologicznego UNESCO. Teren rezerwatu odwiedza coraz większa liczba osób. Coraz częściej możemy zobaczyć całe wycieczki krajowe jak również i zagraniczne.
  Wielkim problemem jest brak jakiejkolwiek drogi (nawet dla pieszych) , którą mogliby dotrzeć do „ Skałki Rogoźnickiej” zwiedzający. Podczas wielkiej powodzi w 1997 r. droga biegnąca nad potokiem „Trawny” została całkowicie zniszczona. Wszyscy chętni zwiedzania tego rezerwatu , musza aktualnie przejść przez prywatne grunty rolne na których rosną przeważnie trawy . Trawy te są w ten sposób systematycznie niszczone. Powyższa sytuacja powoduje wiele nieprzyjemnych nieporozumień i kłótni pomiędzy osobami zwiedzającymi a właścicielami pól.
  Skargi w tej sprawie docierały do Sołtysa , ten problem przekazywał P. Wójtowi Smarduchowi. który zawsze mówił , żebym znalazł działkę pod drogę a później pomyślimy o wykupie.
  Od dłuższego okresu czasu Sołtys czynił starania , aby znaleźć taką działkę pod drogę i powyższy problem rozwiązać.
  Na początku maja b.r. pojawiła się możliwość rozwiązania tej sprawy.
  W dniu 26.05.2011 r. został spisany przez Sołtysa wstępny protokół porozumienia stron w sprawie zakupu dz.ewid.2017/12 pow. 0,5190 ha w którym Pan Tadeusz Kwak wyraża wolę sprzedaży tej działki pod drogę prowadzącą do rezerwatu przyrody „Skałka Rogoźnicka”. Rozmowy w tej sprawie były również prowadzone w Urzędzie Gminy Nowy Targ.
  Według Sołtysa zakup tej działki rozwiązałby problem dojścia do rezerwatu , ponieważ od centrum wsi aż do rezerwatu droga prowadziłaby po terenach gminnych. Powyższa droga w perspektywie wybudowania mostu na potoku Wielki Rogoźnik zdecydowanie poprawiłaby również dojazd rolników do swoich pól.
  Zdaniem Sołtysa chodzi w tym wszystkim o to , czy mieszkańcy Rogoźnika zakup działki pod tą drogę uważają za słuszny i zasadny czy też nie . Czy planowana w tym miejscu droga jest konieczna czy też nie.
  W tej sprawie zebranie wiejskie musi sie jednoznacznie wypowiedzieć i podjąć stosowna uchwałę.

  W tym temacie została ogłoszona dyskusja , a następnie poddano pod glosowanie uchwałę nr. 4/2011
  o treści :

  Uchwała Nr 4 / 2011

  Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rogoźnik
  z dnia 18 września 2011 roku

  w sprawie zakupu przez gminę Nowy Targ części działki ewid. nr. 2017/12 pod drogę w kierunku "Skałki Rogoźnickiej".

  Na podstawie § 11 pkt. 4 Statutu Sołectwa Rogoźnik Zebranie Wiejskie sołectwa Rogoźnik uchwala co następuje:
  § 1.
  Zebranie Wiejskie miejscowości Rogoźnik stwierdza konieczność zakupu dz. ewid. nr. 2017 / 12 pod drogę w kierunku rezerwatu przyrody "Skałka Rogoźnicka".
  Zakup tej działki rozwiąże problem dotarcia do "Skałki Rogoźnickiej " , ponieważ od centrum wsi aż do rezerwatu droga prowadziłaby po drogach własności Gminy Nowy Targ.
  Powyższa droga w perspektywie wybudowania mostu na potoku Wielki Rogoźnik zdecydowanie poprawi również dojazd rolników do swoich pól.
  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Sołectwa Rogoźnik , który jest zobowiązany przekazać uchwałę Zebrania Wiejskiego do zatwierdzenia i realizacji przez Wójta i Radę Gminy Nowy Targ.
  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


  Uchwała została podjęta jednogłośnie.
  Punkt 10 porządku zebrania - Omówienie bieżących spraw sołeckich.

  Sołtys poprosił Wójta Gminy Nowy Targ o krótkie przybliżenie zadań jakie planowane są w Rogoźniku w najbliższym czasie , zwłaszcza temat budowy boiska sportowego oraz mostu na potoku „Wielki Rogoźnik”.
  W temacie boiska sportowego Wójt Jan Smarduch poinformował wszystkich , że Urząd Gminy posiada już stosowne pozwolenie na rozpoczęcie budowy. Wstępny kosztorys wykonania ten inwestycji to koszt ok. 4 mln. zł. netto., dlatego inwestycja będzie musiała być podzielona na etapy. Pierwsze należy wykonać płytę boiska , ogrodzenie i ewentualnie szatnie. Wójt oświadczył , że na wiosnę 2012 r. można rozpocząć tą inwestycje i że się ona rozpocznie.

  Na zakończenie zebrania Sołtys podziękował wszystkim za przybycie i cierpliwość na zebraniu. W sposób szczególny jeszcze raz podziękował P. Wójtowi Smarduchowi za współpracę i zrozumienie rogoźnickich spraw.

  Na tym zebranie zakończono ok. godz.19.10.

  Przewodniczący Zebrania
  Sołtys
  Kazimierz Zubek

  Protokolant
  Adam Hajnos


  Dodane przez admin dnia wrzesień 22 2011 22:07:04 0 Komentarzy - 1383 Czytań - Drukuj
  ...Komentarze...
  Brak komentarzy.
  ...Dodaj komentarz...
  Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  ...Oceny...
  Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

  Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

  Brak ocen.
  ...Logowanie...
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
  Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  ...Radio Alex...
  Kliknij i słuchaj
  ...Centrum mięsne P.P.H.U "Biela" Stanisław Biela...
  ..."SPLIT-2" s.c A.Kwak , P.Oskwarek Rogoźnik...
  Split
  ...Producent odzieży skórzanej i kożuchów -BUKOWSCY...
  Split
  ...Bryjax...
  Bryjax
  ...Ostatnio online...
  admin 5 days
  mitch70 weeks
  kazimierz ku...155 weeks
  Melvinea208 weeks
  NathanSop222 weeks
  kazimierz panek227 weeks
  mlnaedos230 weeks
  AKwzor47245 weeks
  Tadek Tylka291 weeks
  ef308 weeks
  ...Online...
  Gości Online: 1
  Brak Użytkowników Online

  Zarejestrowanch Uzytkowników: 229
  Nieaktywowany Użytkownik: 878
  Najnowszy Użytkownik: aapedhak
  ...Gmina Nowy Targ...
  ...turystyka gminy Nowy Targ...
  Jawor
  ...ZIP Małopolski Fundusz Zdrowia...
  Biela
  ...e-mpzp...
  Tu podaj tekst alternatywny
  ...OBYWATEL.GOV.PL...
  Biela
  ...Dokumenty zastrzeżone...
  Biela
  ...Mapa turystyczna...
  Biela
  ...Sprawdź jakość powietrza...
  Biela
  ...Ścieżka rowerowa ...
  Biela


  Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie