Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik
Szukaj:
Witamy Cię Gościu na Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik. Zarejestruj się lub zaloguj, aby otrzymać pełen dostęp do strony.
...Nawigacja...
Historia wsi Rogoźnik
Władze Sołectwa - kontakt
Ogłoszenia Sołtysa
Galeria Zdjęć
Galeria filmów
Atrakcje Rogoźnika
Okolice Rogoźnika
Legenda o Rogoźniku
PKP Rogoźnik Podhalański
Dokumenty
Biblioteka
Szkoła Podstawowa w Rogoźniku
Parafia Rogoźnik
OSP Rogoźnik
"Skałka Rogoźnicka"
Księga gości
Strony warte odwiedzenia
Fotograficzne archiwum miejscowości Rogoźnik
...Kontakt...
kantakt
...Klub Św.Andrzeja Boboli w Chicago...

Aktualności
...Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik...

 • Informacje
 • Zarząd
 • DOŁĄCZ DO NAS !
  Dane KRS STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ROGOŹNIK
 • 1./ Zrealizowany projekt pn. " Zorganizowanie warsztatów, szkoleń i opracowanie materiałów dla produktów spożywczych w wersji light.
  ...Urzad Gminy Nowy Targ...
  ...Szkoła Podstawowa im. ks.Prof.Józefa Tischnera w Rogoźniku...
  ...GOPS ...
  ...BUDOWA KAPLICY MODLITEWNEJ ...
  Biela
  Zdjęcia z budowy kaplicy
  ...Pomnik Niepodległości...
  ...Cmentarz w Rogoźniku...

  Administrator
  Opłaty cmentarne
  ...To już zrobiliśmy .......

  To już zrobiliśmy ....
  ...Wywóz śmieci 2020 r....
  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Rogoźnika w 2020 r.

  Jak segregować śmieci w 2020 roku.
  ...stat4u...
  stat4u
  ...PROTOKÓŁ z Zebrania Wiejskiego mieszkańców wsi Rogoźnik które odbyło się w dniu 19.09.2010 r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej...
  PROTOKÓŁ

  z Zebrania Wiejskiego mieszkańców wsi Rogoźnik
  które odbyło się w dniu 19.09.2010 r. o godz. 16.00
  w Szkole Podstawowej


  W zebraniu uczestniczyło 32 mieszkańców Rogoźnika.
  / w/g załączonej listy obecności/.

  Na wstępie zebrania Sołtys Rogoźnika Kazimierz Zubek powitał i podziękował mieszkańcom za przybycie. W sposób szczególny przywitał : Z-cę Wójta Gminy Nowy Targ P. Stanisława Szeligę , Dyrektor Szkoły Podstawowej P.Grażyne Hlawacz-Lisiecką oraz Radną Gminy Nowy Targ P. Janinę Zabawe.

  Zebranie Wiejskie zostało zorganizowane przez Sołtysa zgodnie z § 8 pkt.1 Statutu Sołectwa Rogoźnik. O zebraniu wiejskim powiadomiono wszystkich mieszkańców co najmniej 7 dni wcześniej w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez ogłoszenie w kościele oraz poprzez informację na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Rogoźnika.

  Sołtys zaproponował , aby Zebranie Wiejskie było protokołowane przez P. Janinę Zabawa. Mieszkańcy zatwierdzili tą kandydaturę jednogłośnie.


  Proponowany porządek zebrania przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie Zebrania,
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Stwierdzenie ważności Zebrania Wiejskiego
  3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej oraz rozliczeni finansoweza okres : 21 wrzesień 2009 – 18 wrzesień 2010 r.
  4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  5. Zatwierdzenie zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Rogoźnik na rok 2011
  6. Zasięgnięcie opinii Zebrania Wiejskiego dot. wniosku o nadanie tytuł „Zasłużony dla Gminy Nowy Targ” dla OCHOTNICZEJ STRAŻY ROGOŹNIKU
  7. Omówienie spraw sołeckich
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zakończenie zebrania.

  Porządek zebrania został przez uczestników przyjęty jednogłośnie.

  Punkt 3 porządku zebrania - Stwierdzenie ważności Zebrania Wiejskiego.

  § 9 Statutu Sołectwa Rogoźnik mówi:
  „Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni w sposób określony w § 8 pkt.4 i 5 i wzięło w nim udział co najmniej 5 % jego mieszkańców.”
  W zebraniu uczestniczy 25 mieszkańców Rogoźnika , czyli mniej niż wymagane 5% ogółu wszystkich mieszkańców. /Liczba mieszkańców Rogoźnika - 933 (stan 30 czerwca 2010 r.) 5%- 46 mieszkańców/.
  Sołtys stwierdził , że aktualnie Zebranie Wiejskie jest nie ważne. Jednakże zgodnie z § 9 Statutu który mówi: „Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większośc , to wówczas można ogłosić następny termin Zebrania Wiejskiego , którego ważność nie jest zależna od ilości zebranych. Ogłoszenie zebrania Wiejskiego w następnym terminie może nastąpić w tym samym dniu 30 min. później.”

  Zatem zgodnie z cytowanym wcześniej § Sołtys ogłosił rozpoczęcie zebrania za 30 min. tj. o godz.16.30. , które będzie prawomocne.

  W oczekiwaniu na rozpoczęcie prawomocnego Zebrania Wiejskiego Sołtys zaproponował aby w tym czasie zostało odczytane sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej oraz rozliczenie finansowe za okres : 21 wrzesień 2009 – 18 wrzesień 2010 r., na co zebrani wyrazili zgodę.
  Sołtys Kazimierz Zubek odczytał sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej oraz rozliczenie finansowe za okres : 21 wrzesień 2009 – 18 wrzesień 2010 r., /sprawozdanie w załączeniu/.

  Ok. godz.16.35 przystąpiono do dalszego programu Zebrania Wiejskiego , które stało się już prawomocne.

  Pkt 4. porzadku zebrania - Dyskusja nad sprawozdaniami.

  Sołtys otworzył dyskusję nad przeczytanymi sprawozdaniami.
  Żadnych uwag , ewentualnych pytań dot. przeczytanego sprawozdania nie było.
  Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej oraz rozliczenie finansowe za
  okres : 21 wrzesień 2009 – 18 wrzesień 2010 r. Zebranie Wiejskie przyjęło w głosowaniu jednogłośnie.

  Pkt.5 porządku zebrania . Zatwierdzenie zadań do realizacji w ramach funduszu
  sołeckiego miejscowości Rogoźnik na rok 2011.


  Jak co roku gmina Nowy Targ przekazuje poszczególnym Sołectwom środki finansowe na zaspokojenie bieżących potrzeb. W tym roku po raz drugi środki te są wydzielane w budżecie gminy jako tzw. fundusz sołecki.
  Środki przypadające sołectwu Rogoźnik w ramach funduszu sołeckiego na 2011 r. wynoszą - 38 425, 30 zł.
  Dnia 12 września 2010 r. spotkała się Rada Sołecka i wypracowała propozycję rozdysponowania tych środków w następujący sposób:

  1./ Dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży
  Pożarnej w Rogoźniku - 10.000,00 zł.

  2./ Promocja miejscowości Rogoźnik
  -Dofinansowanie organizacji dożynek oraz V Gminnych Zawodów
  Jeździeckich im. Ks. Prof. Józefa Tischnera.- 2.500,00 zł.-

  3./ Bieżące utrzymanie gminnych dróg dojazdowych oraz przejazdów
  przez potok „Wielki Rogoźnik „ w miejscowości Rogoźnik- 16.000,00 zł.

  4./ Szkoła Podstawowa w Rogoźniku.
  - zakup tablic korkowych do klas i gablot korytarzowych- 1.900,00 zł.
  - zakup sprzętu do odtwarzania płyt kompaktowych i kaset magnetofonowych- 1.500,00 zł.

  5./ Utrzymanie czystości w obrębie sołectwa Rogoźnik.
  ( m. in .utrzymanie porządku na przystankach autobusowych ,
  pielęgnacja i koszenie trawy na terenach gminnych w obrębie
  sołectwa Rogoźnik , zakup worków na bieżące usuwanie śmieci
  oraz likwidacje dzikich wysypisk . - 4.525,30 zł.

  6./ Zakup i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach należących do gminy Nowy Targ w Solectwie Rogoźnik.- 2.000,00 zł

  Razem 38 425 , 30 zł.

  W tym temacie Sołtys ogłosił przeprowadzenie dyskusji.
  Na początku dyskusji za –ca wójta P. Szeliga poinformował zebranych , że dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźniku w kwocie 10.000 ,00 zł. nie może być uwzględniona w funduszu sołeckim ze względów prawnych. Zaproponował , aby kwotę tą rozdysponować w inny sposób.
  Co do przyszłorocznego zakupu samochodu to Urząd Gminy w Nowym Targu postara się sfinansować zakup samochodu dla OSP Rogoźnik ze środków budżetowych gminy.

  W trakcie dyskusji padły również inne propozycje wniosków a mianowicie:

  1./Pani Maria Hajnos zaproponowała założenie korytek na rowie tzw. ”kolejowym” przebiegającym koło jej zabudowań. Przy większych opadach rów tej wylewa na podwórka i okoliczne domostwa.
  W tej sprawie głos zabrał sołtys poinformował, że tematem tym zajmował się szczegółowo już w 2007 roku i latach następnych. W tej sprawie w 2007 r. Sołtys skierował pisma do Wójta Gminy Nowy Targ oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w którym to piśmie przedstawił całościowo problem. Sołtys otrzymał odpowiedź , że na pomoc w tej sprawie ze strony Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie może liczyć. Natomiast Urząd Gminy w Nowym Targu udzielił pomocy w tym temacie , przeznaczając środki finansowe na częściowe czyszczenie tego rowu. W 2009 roku częściowo wyczyszczono najgorszy odcinek rowu melioracyjny tzw.”kolejowego”. Łącznie w tym rejonie wyczyszczono wtedy rowy o długości ok. 1500 mb.
  Sołtys poinformował , że sołectwo Rogoźnik nie jest w stanie wykonać za własne środki tego zadania. Według sporządzonego wstępnego kosztorysu położenie głębokich korytek betonowych w tym rowie na odcinku od zabudowań nr.20 do nr.1 to koszt ok.60.000 zł.
  Sołtys poinformował również , że jest w posiadaniu pisemnego zobowiązania Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie , że woda z rowu biegnącego koło drogi wojewódzkiej będzie w niedługim czasie skierowana w stronę Ludźmierza a nie do rowu melioracyjnego tzw. ”Kolejowego”.
  Rów ten po modernizacji przestanie pełnić rolę rowu odprowadzającego wodę z pasa drogowego i wielka woda rowem tzw.”kolejowym” już nie powinna płynąć.


  2./Pan Jan Guzy zgłosił , że na drodze gminnej przebiegającej koło jego zabudowań jest zaniżenie w drodze powodujące , że w tym miejscu zbiera się woda. Przejeżdżające samochody powodują że woda z tego zaniżenia niszczy sąsiadujący drewniany płot który jest jego własnością. Pan Guzy prosił, aby tą sprawę w jakikolwiek sposób rozwiązać.
  Sołtys poinformował , że tą sprawą można się zająć wtedy kiedy będzie w tym rejonie prowadzone asfaltowanie drogi , wówczas można by wykonać niwelację drogi w tym miejscu. Prace asfaltowe w tym rejonie są w nieodległej przyszłości przewidziane .Nie wskazał jednak terminu kiedy to może być wykonane.

  3./Zgłoszono również problem niedrożności rowów melioracyjnych „w Borze”.
  Sołtys przypomniał zebranym , że mieszkańcy Rogoźnika na Zebraniu Wiejskim w 2008 r. sami podjęli uchwałę że rezygnują i nie chcą dalej należeć do Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Nowym Targu.
  Od tego czasu w sprawie rowów nic się nie robi .

  Kontynując temat rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na 2011 r. sołtys zaproponował , aby 10.000,00 zł. uzyskane z niemożliwości dofinansowania z funduszu sołeckiego zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźniku , przeznaczyć na bieżące utrzymanie gminnych dróg dojazdowych w miejscowości Rogoźnik. Propozycja sołtysa została jednogłośnie przegłosowana przez zebranych mieszkańców Rogoźnika.
  Innych wniosków i propozycji co do sposobu rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na 2011 r. nie było.

  Końcowa wersja rozdziału funduszu sołeckiego na 2011 rok przedstawia się następująco :

  1./ Promocja miejscowości Rogoźnik
  -Dofinansowanie organizacji dożynek oraz V Gminnych Zawodów Jeździeckich im.Ks. Prof. Józefa Tischnera.- 2.500,00 zł.

  2./ Bieżące utrzymanie gminnych dróg dojazdowych oraz przejazdów przez potok „Wielki Rogoźnik „ w miejscowości Rogoźnik - 26.000,00 zł.

  3./ Zakup tablic korkowych do klas i gablot korytarzowych dla Szkoły Podstawowej w Rogoźniku - 1.900,00 zł.
  4./ Zakup sprzętu do odtwarzania płyt kompaktowych i kaset magnetofonowych dla Szkoły Podstawowej w Rogoźniku - 1.500,00 zł.

  5./ Utrzymanie czystości w obrębie sołectwa Rogoźnik.( m. in .utrzymanie porządku na przystankach autobusowych , pielęgnacja i koszenie trawy na terenach gminnych w obrębie sołectwa Rogoźnik , zakup worków na bieżące usuwanie śmieci oraz likwidacje dzikich wysypisk . - 4.525,30 zł.

  6./ Zakup i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach należących do gminy Nowy Targ w Solectwie Rogoźnik. - 2.000,00 zł


  Rozdysponowanie środków Rady Sołeckiej w ramach funduszu sołeckiego na 2011 r. został przegłosowany i zatwierdzony przez Zebranie Wiejskie jednogłośnie.

  Pkt.6 porządku zebrania - Zasięgnięcie opinii Zebrania Wiejskiego dot. wniosku o nadanie tytułu
  „Zasłużony dla Gminy Nowy Targ” dla OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W
  ROGOŹNIKU.


  Sołtys poinformował , że dnia 15.05.2011 r. odbędą się w Rogoźniku uroczystości 100 –ej rocznicy powstania OSP Rogoźnik. Rada Sołecka na ostatnim swoim spotkaniu podjęła uchwałę dot. skierowania wniosku do Rady Gminy w Nowym Targu o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Nowy Targ” dla OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ROGOŹNIKU.
  Sołtys stwierdził , że Rada Sołecka posiada uprawnienia do złożenia takiego wniosku , jednakże wniosek taki musi uzyskać akceptację zebrania wiejskiego.
  W dalszej części zebrania sołtys przeczytał treść pisma jakie Rada Sołecka miejscowości Rogoźnik zamierza przedłożyć Radzie Gminy Nowy Targ , prosząc uczestników Zebrania Wiejskiego o akceptacje.
  Treść tego pisma:

  Rada Gminy Nowy Targ

  Ul. Bulwarowa 9

  Na podstawie Uchwały nr. XXXIV/358/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 14.04.2010 r. w sprawie : nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Nowy Targ” , „Zasłużony dla Gminy Nowy Targ” Rada Sołecka miejscowości Rogoźnik po zasięgnięciu opinii Zebrania Wiejskiego w dniu 19.09.2010 r. wnioskuje o nadanie tytułu
  „Zasłużony dla Gminy Nowy Targ” dla : OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ROGOŹNIKU

  15 maja 2011 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźniku będzie obchodziła jubileusz 100 – lecia swojego założenia. Druhowie OSP w przeciągu tego stu letniego okresu czasu z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem dbali o bezpieczeństwo mieszkańców Rogoźnika jak również i okolicznych miejscowości. Wielokrotnie uczestniczyli również w akcjach ratunkowych poza naszą gminą czy powiatem.
  Od momentu założenia w 1911 r. druhowie OSP poświęcali wiele cennego czasu , aby pozyskać jakikolwiek sprzęt pożarniczy , który byłby pomocny w ratowaniu mienia podczas pożarów czy tez innych klęsk żywiołowych. Nie szczędzili również swojego trudu podczas budowy swojej remizy w trudnych latach 50 - tych.
  Tym wszystkim strażakom naszej miejscowości należą się dzisiaj słowa podziękowania. Szczególne podziękowania należą się założycielom jednostki oraz tym druhom którzy już nie żyją , którym nikt za swoją działalność może nie podziękował.
  Niech tym podziękowaniem dla wszystkich strażaków będzie nadania jednostce OSP tytułu „Zasłużony dla Gminy Nowy Targ”.


  Treść powyższego pisma została poddana pod głosowanie. Uczestnicy zebrania jednogłośnie zaakceptowali treść pisma przeczytanego przez sołtysa.
  W związku z powyższym Zebranie Wiejskie opiniuje pozytywnie treść pisma Rady Sołeckiej w sprawie nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Nowy Targ” dla OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ROGOŹNIKU.

  Pkt. 7 porządku zebrania - Omówienie spraw sołeckich.


  Sołtys poprosił Pana Szeligę - z-cę Wójta gminy Nowy Targ o krótkie przybliżenie zadań jakie planowane są w Rogoźniku. Pan Szeliga powiedział , że prawie wszystko w tym temacie przekazał sołtys w swoim sprawozdaniu.
  Temat boiska sportowego jest już na etapie końcowych uzgodnień i projektowania dlatego w przyszłym roku planowane jest już rozpoczęcie budowy. Projektowana jest również szatnia.
  Co do planowanej budowy mostu na potoku „Wielki Rogoźnik” to tereny pod most są , wszelkie potrzebne zgody mieszkańców również , dlatego obecnie wykonana będzie dokumentacja projektowa tego mostu. Wójt Szeliga poruszył temat który po ewentualnym wybudowaniu mostu należy poważnie rozważyć , a mianowicie żeby z tego mostu mogło korzystać jak najwięcej rolników dojeżdżających do swoich gruntów rolnych. Należy już dzisiaj czynić starania aby w okolicach planowanego mostu powstało jak najwięcej nowych dróg rolniczych.
  Gmina Nowy Targ rozważa również możliwości budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej.
  Problemem tego roku były również niszczone przez powódź przejazdy w bród przez potok „Wielki Rogoźnik”. Gmina Nowy Targ 4 razy pokrywała koszty wykonania remontu tych przejazdów , aby rolnicy mogli dojechać do swoich pól. Rozważana jest obecnie możliwość wyłożenia jednego przejazdu betonowymi płytami. Należy wspólnie z RZGW dokonać takich uzgodnień. Jeżeli w przyszłości takie rozwiązanie będzie się w praktyce sprawdzać , będzie rozważana możliwość kontynuacji takich remontów na pozostałych przejazdach.
  Pan Szeliga na koniec kolejnej kadencji podziękował Sołtysowi oraz Radnej P. Zabawie za owocną współpracę.  W listopadzie b.r. upływa kolejna kadencja samorządu gminnego , dlatego sołtys w imieniu wszystkich mieszkańców Rogoźnika serdecznie podziękował Pani Janinie Zabawie – radnej Gminy Nowy Targ za godne reprezentowanie miejscowości w Radzie Gminy Nowy Targ. Podziękowaniem były gorące oklaski.
  Na zakończenie zebrania Sołtys podziękował wszystkim za przybycie i za cierpliwość na zebraniu. W sposób szczególny jeszcze raz podziękował P. Wójtowi Szelidze za współpracę i zrozumienie rogoźnickich spraw , życząc mu oraz Wójtowi Smarduchowi wygranej w listopadowych wyborach samorządowych.

  Na tym zebranie zakończono ok. godz. 18. 00  Przewodniczący zebrania: Sołtys Kazimierz Zubek

  Protokółowała : Janina Zabawa  Dodane przez admin dnia wrzesień 23 2010 22:20:23 0 Komentarzy - 1708 Czytań - Drukuj
  ...Komentarze...
  Brak komentarzy.
  ...Dodaj komentarz...
  Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  ...Oceny...
  Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

  Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

  Brak ocen.
  ...Logowanie...
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
  Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  ...Radio Alex...
  Kliknij i słuchaj
  ...Centrum mięsne P.P.H.U "Biela" Stanisław Biela...
  ..."SPLIT-2" s.c A.Kwak , P.Oskwarek Rogoźnik...
  Split
  ...Producent odzieży skórzanej i kożuchów -BUKOWSCY...
  Split
  ...Bryjax...
  Bryjax
  ...Ostatnio online...
  admin 5 days
  mitch70 weeks
  kazimierz ku...155 weeks
  Melvinea208 weeks
  NathanSop222 weeks
  kazimierz panek227 weeks
  mlnaedos230 weeks
  AKwzor47245 weeks
  Tadek Tylka291 weeks
  ef308 weeks
  ...Online...
  Gości Online: 2
  Brak Użytkowników Online

  Zarejestrowanch Uzytkowników: 229
  Nieaktywowany Użytkownik: 878
  Najnowszy Użytkownik: aapedhak
  ...Gmina Nowy Targ...
  ...turystyka gminy Nowy Targ...
  Jawor
  ...ZIP Małopolski Fundusz Zdrowia...
  Biela
  ...e-mpzp...
  Tu podaj tekst alternatywny
  ...OBYWATEL.GOV.PL...
  Biela
  ...Dokumenty zastrzeżone...
  Biela
  ...Mapa turystyczna...
  Biela
  ...Sprawdź jakość powietrza...
  Biela
  ...Ścieżka rowerowa ...
  Biela


  Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie